Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 i ich rodzin, na...

Reklama
Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 i ich rodzin, na terenie dzielnicy Żoliborz
Nabór od 25.11.2019 do 09.01.2020 15:00
Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 214,252 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Żoliborz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 i ich rodzin, na terenie dzielnicy Żoliborz.

Głównym celem konkursu jest wspieranie działań, które wykorzystają i połączą różne formy działań kierowanych do dzieci i ich rodziców/opiekunów, w tym: działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, specjalistyczne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne.

Działania realizowane w projekcie powinny uwzględniać zasoby instytucji publicznych i niepublicznych i organizacji pozarządowych, które już działają na obszarze, gdzie projekt ma być realizowany oraz ich współpracę przy realizacji projektu.

Najczęściej występujące problemy w rodzinie to miedzy innymi niski poziom kompetencji wychowawczych, samotne rodzicielstwo, konflikty między rodzicami, rozwód rodziców, choroba alkoholowa, przemoc.

Trudności i dysfunkcje występujące u dzieci i młodzieży– trudności w nauce, braki edukacyjne, problemy z koncentracją, wycofanie, nieśmiałość, problemy w środowisku rówieśniczym, problemy zdrowotne, konflikty między rodzeństwem, zachowania agresywne, uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Adresaci:

Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące lub uczące się na terenie Dzielnicy Żoliborz oraz ich rodzice/opiekunowie.

Rodzaje działań:

- warsztaty dla rodziców/opiekunów pozwalające na zdobycie umiejętności potrzebnych do pełnienia ról w rodzinie i w życiu społecznym;

- indywidualna, rodzinna i grupowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna i wychowawcza dla rodziców/opiekunów dzieci - poradnictwo rodzinne, interwencje kryzysowe oraz wsparcie indywidualne dla rodziców/opiekunów,

- warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci, dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy;

- aktywizacja rodziców do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej i innych rodziców,

- rozwijanie możliwości aktywnego spędzania rodzinnie wolnego czasu z korzystaniem oferty kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej m.st. Warszawy, w tym wykorzystanie lokalnych zasobów (MAL, OSiR, biblioteki).

- wspólne imprezy integracyjne,

- wyjazdy edukacyjno-integracyjnych dla rodzin z dziećmi.

- zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty dzieci i młodzieży,

- pogotowie lekcyjne

- wsparcie specjalistyczne m.in. psychologa, terapeuty, mediatora;

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, adekwatnych do wieku  dziecka, uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny i psychospołeczny;

- integracja międzypokoleniowa, wspomaganie więzi międzypokoleniowych i rodzinnych.

Zadanie ma być realizowane w zakresie wszystkich lub kilku wybranych przez Oferenta  działań.

 Oczekiwania:

 • objęcie działaniami dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zamieszkujących Dzielnicę Żoliborz lub uczących się w szkołach na terenie dzielnicy Żoliborz oraz ich rodziców/opiekunów
 • ścisła współpraca z rodziną dziecka objętego działaniami, dlatego możliwe jest włączenie działań asystenta rodziny zgodnie z przyjętym standardem pracy i wzorem dokumentów pracy asystenta zamieszczonym na stronie:

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/standard-asysty-rodzinnej-w-mst-warszawa

 • przy realizacji programu konieczna jest współpraca z instytucjami publicznymi i niepublicznymi, działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, w tym pedagog, psycholog szkolny, dyrektor szkoły, OPS (kontrakt z OPS), placówki wsparcia dziennego, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, PIK, OSiR, kuratorzy),
 • wykorzystanie przy realizacji projektu oferty kulturalnej, sportowej, edukacyjnej m.st. Warszawy;
 • zaangażowanie w realizację projektu środowiska lokalnego ( sąsiadów, uczestników klubów osiedlowych, klubów seniora).
 • prowadzenie dokumentacji do programu – listy odbiorców, konspekty, dzienniki zajęć i inne,
 • przedstawienie w ofercie zasad rekrutacji do programu,
 • uzyskanie zgód rodziców/opiekunów na udział dzieci w projekcie,
 • zadanie realizowane tylko na terenie m.st. Warszawy (z wyłączeniem wyjazdów),
 • preferowane będą oferty wspierane przez instytucje publiczne (OPS, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczną),
 • w przypadku oferty wspólnej przedstawienie spójnego zarządzania projektem.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama