Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Bytów w 2020 r...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Bytów w 2020 r. z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-organizacja obchodów świąt narodowych
Nabór od 21.11.2019 do 13.12.2019 15:00
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Urząd Miejski w Bytowie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Bytów w 2020 r. z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-organizacja obchodów świąt narodowych.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych Gminy Bytów w 2020 r. z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w którym przyjęto następujące działania: 

organizacja obchodów świąt narodowych:

a)  Święta Konstytucji 3 Maja;

b)  Narodowego Święta Niepodległości.

I. Zasady przyznawania dotacji

1.   Zlecanie zadań publicznych oraz udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.   Uprawnienie do uczestnictwa w konkursie przysługuje podmiotom określonym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującym działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

3.   Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania lub powierzenia wykonania zadań publicznych.

4.   Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednej oferty danego podmiotu.

5.   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6.   Burmistrz Bytowa zastrzega sobie prawo do:

a)   przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana,

b)   wskazania przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów innych niż zaproponowane przez podmiot w kosztorysie lub zmiany terminu realizowanego zadania.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt. 6 podmiot zobowiązany jest odpowiednio do zmiany zakresu rzeczowego i finansowego realizacji zadania, przy utrzymaniu zadeklarowanej wielkości procentowej udziału wkładu własnego lub jego zwiększenia. Odstąpienie od spełnienia warunku utrzymania wielkości procentowego udziału jest możliwe tylko za zgodą Burmistrza Bytowa. 

7.   Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania publicznego.

8.   Burmistrz Bytowa może odmówić podmiotowi, wyłonionemu w konkursie, przyznania dotacji i podpisania umowy, jeżeli podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu.

9.   Dotacje nie mogą być udzielane na:

a)   przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

b)   pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

c)   zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

d)   nabycie lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów,

e)   zadania i zakupy inwestycyjne,

f)    koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania,

g)   udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,

h)   działalność gospodarczą, polityczną i religijną,

i)    odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów.

10.    Burmistrz Bytowa zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

II. Termin i zasady składania ofert

1.       Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Miejski w Bytowie. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bytowie przy ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów, pokój nr 201.

2.        Termin składania ofert w generatorze www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń złożenia ofert upływa 13 grudnia 2019 r. o godz. 15.00, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu do Urzędu Miejskiego w Bytowie.

3.        Oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057).

4.        Nie będą rozpatrywane oferty:

a)   które nie zostały złożone za pośrednictwem elektronicznego generatora www.witkac.pl,

b)   złożone po terminie,

c)   złożone na nieodpowiednim formularzu,

d)   których wartość nie mieści się w granicach określonych w ogłoszeniu konkursowym.

5.       Oferty zawierające błędy formalne inne niż podane w pkt 4, błędy w treści bądź błędy rachunkowe nieuzupełnione w terminie 5 dni od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

III.   Termin i warunki realizacji zadania

1.   Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończy nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

2.   Zadania winny być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy miasta i gminy Bytów.

3.   Zadania nie mogą być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

4.   W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż o 2 punkty procentowe.

5.   Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeśli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.

6.   W przypadku konieczności wprowadzenia nowej pozycji kosztorysowej lub usunięcia istniejącej już pozycji kosztorysowej, podmiot jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Burmistrza Bytowa w formie aneksu do umowy.

7.   Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

VI.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1.   Propozycji podziału środków dokonają komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Bytowa.

2.   Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisje konkursowe będą brały pod uwagę w szczególności:

a)   możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot, w tym doświadczenie w organizacji tego typu zadań,

b)   zasadność i rzetelność kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego,

c)   proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie publiczne,

d)   wysokość wkładu własnego i możliwość dofinansowania z innych źródeł (w przypadku wspierania wykonania zadań publicznych),

e)   wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)    rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania dotacji otrzymanych w latach ubiegłych.

3.   Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie  Burmistrz Bytowa.

4.   Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

5.   Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.

6.   Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytowie, w generatorze www.witkac.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie www.bytow.com.pl niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama