Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 22.11.2019 do 08.01.2020 16:00
Dzielnica Targówek
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Targówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
 1. Opis zadania:

Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych,

 

Zakres realizacji zadania:

Ogólne warunki realizacji zadania:

 1. Oferent realizuje zadanie m.in. poprzez:
 • szkolenie stacjonarne
 • udział we współzawodnictwie sportowym
 • organizacje zgrupowań szkoleniowych
 1. Osoba prowadząca szkolenie zobowiązana jest do prowadzenia dziennika zajęć, który będzie jednym z dokumentów wymaganych przy rozliczeniu realizacji zadania.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

A – koszty merytoryczne:

 • organizacja szkolenia: wynagrodzenie szkoleniowca, fizjoterapeuty i obsługi technicznej, wynajem obiektów i urządzeń, wynajem lub zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia szkolenia, zakup osobistego sprzętu sportowego i ubiorów sportowych (którego koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 15% dotacji, w tym  do 3,5 tys. zł/szt.) – należy prowadzić ewidencję przychód – rozchód zakupionego sprzętu, ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia;
 • współzawodnictwo sportowe: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty startowe, wpisowe, opłaty sędziowskie i inne koszty udziału w zawodach uzasadnione specyfiką dyscypliny, ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

B – obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa (materiały biurowe, obsługa księgowa), której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji

 

C - inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:

 • przygotowanie, zakup materiałów promocyjnych, takich jak: plakaty, banery, ulotki

 

Uwaga

 1. Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie, a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.
 2. Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające  na uprawianie sportu.
 3. Prowadzącego szkolenie obowiązuje posiadanie „listy uczestników szkolenia” zawierającej datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

 

Wyjaśnienie dotyczące rozpatrywanych ofert:  

Do oferty należy dołączyć informację zbiorczą dotyczącą liczby uczestników szkolenia stacjonarnego w podziale na dyscypliny, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 (wzór, znajduje się na stronie www.ngo.um.warszawa.pl) do niniejszego zarządzenia.
W załączonym zestawieniu należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.

 

W przypadku:

 • przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest przesłać wraz z oświadczeniem
  o przyjęciu dotacji - imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia  datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania (wzór, znajduje się na stronie www.ngo.um.warszawa.pl)

 

 • W ofercie należy opisać m.in. dokładnie grupy docelowe, do których kierowane jest szkolenie. W ocenie oferty wyżej punktowane będą grupy kontynuujące szkolenie.
 • Wyłonieni oferenci przed zawarciem umowy będą zobowiązani do dostarczenia do Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek imiennych wykazów uczestników szkolenia oraz harmonogramu szkolenia.
 • Należy złożyć zbiorczą informację dot. liczby zawodników/uczestników szkolenia wraz z oświadczeniem o  odbiorcach i zakresie zadania w ofercie składanej w Biurze Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy lub innej dzielnicy.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników szkolenia będzie mniejsza od podanej w ofercie, dotacja zostanie proporcjonalnie obniżona.
 • Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu.
 • Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku z proponowaną działalnością statusową oraz posiadanym mieniem.
 • Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:
 • kadrę z doświadczeniem zawodowym
 • bazę lokalową (własną lub potwierdzoną umową przyrzeczenia najmu/użyczenia) umożliwiająca realizację zadania.
 • Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy.
 • Jeśli oferta złożona w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy lub innym Urzędzie Dzielnicy dotyczy:
 • wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa i zgrupowań sportowych) – organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy dla tych samych uczestników szkolenia;
 • wyłącznie szkolenia stacjonarnego – organizacja może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy udziału we współzawodnictwie i/lub organizacji zgrupowań dla tych samych uczestników szkolenia;
 • szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy a dzielnicę tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama