Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 25.11.2019 do 07.01.2020 15:00
Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 134 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 134 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Żoliborz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, zamieszkałej lub uczącej się na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. W zakres zadania mogą wchodzić: prowadzenie szkolenia stacjonarnego, organizacja zgrupowań sportowych oraz udział we współzawodnictwie, w dyscyplinach sportowych i rocznikach objętych współzawodnictwem w ramach ogólnopolskiego „Systemu Sportu Młodzieżowego”, określonych regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zatwierdzonym przez Ministra Sportu i Turystyki na dany rok kalendarzowy, dla których prowadzone będzie:

 

 1. szkolenie wyłącznie podstawowe, którego adresatami będą dzieci i młodzież
  o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, legitymująca się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę:

szkolenie podstawowe: od pierwszej klasy szkoły podstawowej do kategorii wiekowej młodzik (bez uwzględnienia tej kategorii wiekowej), min. 3 godziny
w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 114 godz. (w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy - szkolenie może odbywać się 1,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 57 godz.) z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego (udział w zawodach nie będzie traktowany jako jednostka treningowa) do tego szkolenia nie mogą być włączani uczniowie klas sportowych w danej dyscyplinie sportu oraz uczestnicy zajęć sportowych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego.

 

 1. szkolenie podstawowe i zasadnicze lub wyłącznie zasadnicze, którego adresatami będą dzieci i młodzież o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, legitymująca się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę:

szkolenie podstawowe: jak w pkt. A,

szkolenie zasadnicze: zawodnicy od kategorii wiekowej młodzik do kategorii młodzieżowca, minimum 4,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 171 godz. (w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy - szkolenie może odbywać się 1,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 57 godz.) z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego.

 

W załączonej do oferty informacji zbiorczej, która stanowi załącznik nr 3 (wzór, z podziałem na szkolenie podstawowe i zasadnicze), dotyczącej liczby uczestników należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.

 

Uwaga:

Oferty, które nie będą dotyczyły systematycznego, całorocznego stacjonarnego szkolenia sportowego - nie będą rozpatrywane.

 

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

 

Jeśli oferta złożona w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dotyczy:

 • wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa i zgrupowań sportowych) - organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w Biurze Sportu m.st. Warszawy dla tych samych uczestników szkolenia.

 • szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy a dzielnicę tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz koszty do pokrycia z wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).

 

W kosztorysie do oferty nie należy rozdzielać kosztów pomiędzy szkolenie podstawowe i zasadnicze.

 

I: Koszty merytoryczne realizacji działań:

 • szkolenie stacjonarne:

- wynagrodzenie osób szkolących;

- wynagrodzenie obsługi technicznej;

- wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach);

- zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) oraz osprzętu/akcesoriów niezbędnego do realizacji zadania (do 10 tys. zł/szt.) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;

- badania lekarskie, badania wydolnościowe i biochemiczne;

- zakup odżywek;

- odnowa biologiczna i rehabilitacja;

- ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

 • zgrupowania sportowe (koszt łączny):

- przejazd, transport;

- zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda;

- wynajem obiektów i urządzeń sportowych;

- wynagrodzenie osób szkolących;

- obsługa medyczna;

- zakup odżywek;

- ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

 • udział we współzawodnictwie (koszt łączny):

- przejazd, transport;

- zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda;

- opłaty za udział we współzawodnictwie;

- zakup odżywek;

- ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

 

W dyscyplinach dla których prowadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe dodatkowo: obsługa sędziowska, wynajem obiektów, obsługa techniczna, obsługa medyczna.

 

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

 

Uwaga:

 1. Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie, a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.

 2. Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu.

 3. Prowadzącego szkolenie obowiązuje posiadanie „LISTY UCZESTNIKÓW SZKOLENIA” zawierającej datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

 

Wyjaśnienie dotyczące rozpatrywanych ofert:

 

Komisja ds. opiniowania ofert naliczy dotacje na podstawie wskaźników, które są dostępne na stronie internetowej http://www.zoliborz.org.pl/sport/otwarte-konkursy-ofert.html – koszyki dyscyplin - LICZBA TYGODNI (38) x LICZBA TRENINGÓW W TYGODNIU [x 2 SZKOLENIE PODSTAWOWE (szachy, brydż sportowy x 1); x 3 SZKOLENIE ZASADNICZE (szachy, brydż sportowy x 1)] x WSKAŹNIK DOFINANSOWANIA WG KOSZYKA x LICZBA ZAWODNIKÓW. 

 

UWAGA:

- w przypadku ofert na realizację zadania w formie powierzenia: dotacja zostanie naliczona z pominięciem okresu od 2 stycznia 2020 r. do dnia ogłoszenia wyników konkursu;

 

- w przypadku ofert na realizację zadania w formie wsparcia: kwota środków własnych/wkładu osobowego/rzeczowego/świadczeń od odbiorców zadania, musi stanowić minimum 1/10 wnioskowanej kwoty dotacji podanej w ofercie. W przypadku wkładu mniejszego, niż ww. wymieniony, oferta będzie oceniona minimalną liczbą punktów w protokole oceny oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia) - pkt. IV-V "Udział innych środków finansowych planowany na realizację zadania publicznego lub/i wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków", a dotacja zostanie naliczona, jak w przypadku powierzenia realizacji zadania.

 

W przypadku pobierania opłat za prowadzenie szkolenia (załącznik nr 4 do ogłoszenia) kwotę pobieraną od uczestników szkolenia należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

8,7 (okres szkolenia objęty dofinansowaniem - w miesiącach) x liczba uczestników szkolenia x miesięczna opłata za szkolenie = suma wpłat od uczestników szkolenia.
W przypadku nie przeznaczenia w całości pobieranych opłat na realizację zadania - dotacja nie zostanie przyznana.

 

UWAGA! W przypadku powierzenia realizacji zadania, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

 

W przypadku:

 • gdy wyliczona kwota wg wskaźników będzie większa niż kwota zabezpieczona w konkursie, dopuszcza się procentowe zmniejszenie kwoty - z uwzględnieniem wysokości wnioskowanej dotacji,

 • gdy wnioskowana kwota będzie niższa niż wyliczony wskaźnik, wysokość proponowanej dotacji zostanie przyznana zgodnie z wnioskowaną w ofercie.

 

W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania (wzór, z podziałem na szkolenie podstawowe i zasadnicze, znajduje się na stronie http://www.zoliborz.org.pl/sport/otwarte-konkursy-ofert.html).

 

Wyniki przeprowadzonych przez Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2019 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

 

Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 1 rok przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).

 

Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.

 

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do wyeliminowania niektórych produktów z tworzyw sztucznych (pełna informacja w § 3 pkt. 5 lit. a-i. ogłoszenia konkursowego).

 

Ewentualne proponowane przez komisję konkursową zmiany kalkulacji kosztów zadania publicznego (w tym zmiana wysokości dotacji) mogą pociągać za sobą ograniczenie zakresu działań i planowanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama