Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

"Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących...

Reklama
"Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i ferii zimowych." (w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży")
Nabór od 25.11.2019 do 16.12.2019 23:59
Wydział Oświaty
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 20 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i ferii zimowych." (w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży").

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019. poz. 688 t.j.), uchwały Rady Miasta Poznania nr XIX/328/VIII/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok oraz projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu miasta na rok 2020, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 22/2020

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE “Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży” w roku 2020

w następującym priorytecie publicznym: Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i  ferii zimowych.

Planowany wydatek w wysokości: 20 000,00 zł

UWAGA! Niniejsza edycja konkursu obejmuje wyłącznie projekty dotyczące ferii zimowych, projekty na wakacje letnie zostaną objęte kolejnym konkursem!

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019. poz. 688 t.j.), prowadzące działalność statutową w tej dziedzinie.
 2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferta winna być sporządzona za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na
  ogłoszony tam konkurs.
 4. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być złożona w języku polskim.
 5. Za błąd formalny uznaje się:
 6. niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej;
 7. złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
 8. złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;
 9. złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;
 10. złożenie oferty bez wymaganych załączników;

6. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 2 dni roboczych od dnia oceny formalnej, następujących błędów formalnych:

 1. złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;
 2. złożenie oferty bez wymaganych załączników;

W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych, oferty które je zawierają, zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: minimalnie od 27 stycznia 2020 r., maksymalnie do 9 lutego 2020 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego:
  od 27 stycznia 2020 r. do 9 lutego 2020 r.
 3. Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego: od 27 stycznia 2020 r.
  do 9 lutego 2020 r.
 4. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
 5. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
 6. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.
 7. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
 1. wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
 2. wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkości 15%.
 2. Inne warunki realizacji zadania:
 1. minimalna kwota dofinansowania projektu to 5 000,00 złotych,
 2. wymagany jest minimalny wkład po stronie oferenta na realizację projektu w wysokości 3% wkładu finansowego oraz 5% wkładu osobowego przeliczany względem wnioskowanej kwoty dotacji,
 3. Zgłoszona oferta powinna uwzględniać standardy określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2013 r. Nr 826/2013/P w sprawie dostosowywania imprez oraz konferencji do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami
   oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w aktualizacji oferty.
  W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie,
 5. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego podpisania umowy w terminie określonym przez wydział.

 

 1. Termin składania ofert
 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 16 grudnia 2019 roku do godziny 23:59;
 2. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w  Informacji Urzędu Miasta Poznania (Hol Główny) przy ulicy Libelta 16/20, 61-706 Poznań (w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy www.witkac.pl – to jest do dnia 19 grudnia 2019 roku do godziny 15:30.
 3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru
 1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 17 stycznia 2020 r.
 2. Przy wyborze ofert stosowany jest tryb otwartego konkursu ofert, określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią liczbę punktów powyżej 51. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Poznania.
 4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Prezydent Miasta Poznania w formie zarządzenia.
 5. Kryteria szczegółowe wyboru ofertyznajdują się w załączniku pn. "Komunikat Otwartego Konkursu Ofert - ferie zimowe"

   

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama