Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku
Nabór od 19.11.2019 do 10.12.2019 15:30
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 250 tys. PLN
Chorzy, Seniorzy, Niepełnosprawni
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - organizację „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku”.

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: POWIERZENIE
Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę powierzenia wykonania tego zadania wraz   z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie 100% kosztów zadania objętego dofinansowaniem.

PRZEDMIOT KONKURSU: „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku” - zadanie w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: Teren Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO

Na przedstawione do realizacji zadania przeznacza się jako powierzenie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 250 000,00 zł

Podana wysokość dotacji jest wartością szacunkową. Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z liczby godzin faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie w drodze decyzji administracyjnej, jednak nie więcej niż 250 000,00 zł.

 

Zarządzenie Nr 657/19 z dnia 19 listopada 2019 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2019r. o godz. 15.30. Oferty konkursowe na realizację zadań składać (w obu formach):

  1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.
  2. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej  9.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama