Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej sppołeczności

Reklama
Nabór od 20.11.2019 do 17.12.2019 15:30
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Łączny budżet 8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 8 tys. PLN
Urząd Miasta Piły, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej sppołeczności..

Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej sołeczności.

Realizacja zadania polegać będzie na zapewnieniu lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych, w tym dostępu do pomocy prawnej dla mieszkańców miasta Piły, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Warunkiem realizacji zadania jest:

  • udzielanie porad (prawnych, obywatelskich itp.) dla mieszkańców miasta znajdujących sie w trudnej sytuacji,
  • prowadzenie biura przynajmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych,
  • posiadanie wykwalifikowanej kadry.

Do oferty należy dołączyć:

1. W przypadku, gdy podmiot nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym aktualnym na dzień składania oferty, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu podmiotu.

3. Tytuł prawny do lokalu - umowa najmu, umowa użyczenia lokalu na czas trwania zadania, akt notarialny potwierdzający własność, itp.

4. Dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł (np. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) na realizację statutowych zadań w ciągu 5 lat poprzedzających ogłoszenie konkursu.

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama