Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert nr 17/2020 na WSPIERANIE realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „OCHRONA I...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 17/2020 na WSPIERANIE realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o (Dz.U. z 2018 poz. 2190 t.j. ze zm.)” W 2020 ROKU
Nabór od 19.11.2019 do 10.12.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 740 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 17/2020 na WSPIERANIE realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o (Dz.U. z 2018 poz. 2190 t.j. ze zm.)” W 2020 ROKU.

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczoną jako załącznik do niniejszego naboru.

 

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizacji:

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji

1.

Działania mające na celu poprawę jakości życia i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego osób 60+

70 000,00

2.

Prowadzenie ośrodków geriatryczno-gerontologicznych

200 000,00

3.

Opieka nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz wsparcie rodzin sprawujących opiekę nad chorymi

300 000,00

4.

Opieka medyczna nad osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem ze względu na ubóstwo (bezdomni, seniorzy) – mobilny punkt pomocy medycznej

100 000,00

5.

Prowadzenie Miejskiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

70 000,00

 

  1. Termin realizacji zadania: minimalnie od 1 stycznia 2020 r., maksymalnie do 31 grudnia 2020 r.
  2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
  4. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
  5. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.
  6. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
  • wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania, (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
  • wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

7.Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż   15%, zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.

8. Dopuszcza się możliwość wykonania części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy z Miastem Poznań. Za działania lub zaniechania podmiotu niebędącego stroną umowy z Miastem, oferent odpowie jak za własne.

Kolejne szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama