Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert nr 18/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "OCHRONA I...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 18/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r (Dz.U. z 2018 poz. 2190 t.j. ze zm.)" w 2020 roku
Nabór od 19.11.2019 do 10.12.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 1,12 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 18/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r (Dz.U. z 2018 poz. 2190 t.j. ze zm.)" w 2020 roku.

Nazwa zadania: Prowadzenie Punktu Profilaktyki Intymnej - 24 h

Środki przeznaczone na realizację zadania: 1 120 000,00 zł

  1. Termin realizacji zadania: minimalnie od 1 stycznia 2020 r., maksymalnie do 31 grudnia 2020 r.
  2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
  4. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
  5. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.
  6. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
  • wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania, (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
  • wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

7.Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż   15%, zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.

8. Dopuszcza się możliwość wykonania części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy z Miastem Poznań. Za działania lub zaniechania podmiotu niebędącego stroną umowy z Miastem, oferent odpowie jak za własne.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama