Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

5.2. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez formy rekreacyjno-edukacyjne

Reklama
Nabór od 20.11.2019 do 17.12.2019 15:30
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Łączny budżet 12 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 12 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Piły, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 5.2. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez formy rekreacyjno-edukacyjne..

5.2. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile w okresie styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień poprzez formy rekreacyjno-edukacyjne, np. jednodniowe wycieczki krajoznawcze, turnieje sportowo-rekreacyjne, festyny, zajęcia edukacyjne, itp.

Termin realizacji powyższego zadania określa przedział czasowy działań, co nie jest jednoznaczne z realizacją tego zadania od początku do końca podanego terminu.

W przypadku zadania 5.2 można złożyć ofertę na realizację całości lub części zadania, wnioskując o całość lub część dotacji.

Prezydent Miasta Piły zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji więcej niż jednemu podmiotowi na zadanie 5.2. W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do możliwości zmniejszenia wielkości dofinansowania ofert najwyżej ocenionych proporcjonalnie do posiadanych środków.

Do powyższych ofert należy dołączyć:

1. W przypadku, gdy podmiot nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym aktualnym na dzień składania oferty, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu podmiotu.

3. Tytuł prawny do lokalu - umowa najmu, umowa użyczenia lokalu na czas trwania zadania, akt notarialny potwierdzający własność, itp. (jeżeli dotyczy).

4. Program zajęć realizowanych w ramach zadania.

5. Dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł (np. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) na realizację statutowych zadań w ciągu 5 lat poprzedzających ogłoszenie konkursu.

 

Organizacja zobowiązana będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy oświadczenia kadry:

- o niepozbawieniu, zawieszeniu ani ograniczeniu władzy rodzicielskiej,

- wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do tej osoby wynika z tytułu egzekucyjnego,

- o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama