Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

5.1. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Reklama
Nabór od 20.11.2019 do 17.12.2019 15:30
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Łączny budżet 13 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 13 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Piły, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 5.1. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego..

5.1. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile w okresie styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 15 dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

Warunki prowadzenia placówki wsparcia dziennego:

- placówka powinna zapewnić dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce i organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,

- w placówce pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci,

- kadra zatrudniona w powyższej placówce powinna spełniać wymagania określone w art. 25-27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.),

- lokal, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630),

- wymagane miejsce prowadzenia placówki – Pila, osiedle Zamość lub Śródmieście.

Termin realizacji powyższego zadania określa przedział czasowy działań, co nie jest jednoznaczne z realizacją tego zadania od początku do końca podanego terminu.

Do powyższych ofert należy dołączyć:

1. W przypadku, gdy podmiot nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym aktualnym na dzień składania oferty, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu podmiotu.

3. Tytuł prawny do lokalu - umowa najmu, umowa użyczenia lokalu na czas trwania zadania, akt notarialny potwierdzający własność, itp.

4. Program zajęć realizowanych w ramach zadania.

5. Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.

6. Decyzje Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego potwierdzające, że lokal w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego spełnia wymagania lokalowe i sanitarne.

7. Dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł (np. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) na realizację statutowych zadań w ciągu 5 lat poprzedzających ogłoszenie konkursu.

 

Dokumenty potwierdzające wykształcenie kadry w placówce wsparcia dziennego organizacja zobowiązana będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy, a także oświadczenia kadry:

- o niepozbawieniu, zawieszeniu ani ograniczeniu władzy rodzicielskiej,

- wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do tej osoby wynika z tytułu egzekucyjnego,

- o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama