Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert nr 16/2020 na powierzanie realizacji zadania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy...

Reklama
Konkurs ofert nr 16/2020 na powierzanie realizacji zadania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nabór od 19.11.2019 do 10.12.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 1,14 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 16/2020 na powierzanie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 roku i 2021 roku.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), uchwały Nr XVIII/294/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania oraz umowy Nr RPWP.07.02.02-30-0065/18-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT NR  16/2020 NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2020 ROKU i 2021 ROKU

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realiację:

1. Asystent osoby z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością  intelektualną i zaburzeniami psychicznymi - zadanie z projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 +), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  - planowane wydatki w 2020 roku - 270 000,00 zł, planowane wydatki w 2021 roku - 270 000,00 zł

2. Prowadzenie Centrum Usamodzielniania w formie dziennego mieszkania wspomaganego – dla osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych -zadanie z projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 +), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - planowane wydatki w 2020 roku - 300 000,00 zł, planowane wydatki w 2021 roku - 300 000,00 zł.

 

Teramin realizacji zadania minimalnie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama