Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert nr 14/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 14/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2020
Nabór od 19.11.2019 do 10.12.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 248,885 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 248,885 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 14/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2020.

"Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" - kwota 248 885,00 zł

Zgodnie z art. 18 b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w lokalu spełniającym wymagania lokalowe i sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630).

W związku z powyższym do otwartego konkursu ofert  Nr 14/2020 mogą przystąpić wyłącznie uprawnione podmioty, tj. takie, które prowadzą (lub planują prowadzić) placówkę wsparcia dziennego w lokalu spełniającym ww. wymogi przy czym:

 1. dla placówek powstałych przed dniem 1 stycznia 2012 roku obowiązuje stwierdzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce wsparcia dziennego wydane przez Prezydenta Miasta Poznania;
 2. dla placówek powstałych po dniu 1 stycznia 2012 r. i przed dniem 19 września 2014 r. (prowadzonych na podstawie zlecenia lub na mocy zezwolenia) zastosowanie znajdują przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 25 lipca 2014 r.;
 3. dla placówek, które powstały po dniu 19 września 2014 r. obowiązują przepisy art. 18b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 998 ze zm.) oraz standard określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630).

Oferenci składający zobowiązani są do przedstawienia potwierdzenia spełniania przez lokal, w którym jest/ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej spełnienia ww. wymogów poprzez załączenie do poświadczenia złożenia oferty właściwych dokumentów (w zależności od daty powstania placówki wsparcia dziennego).

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz z formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu – na każdej stronie dokumentu) lub należy dołączyć do oferty wypełniony załącznik pod nazwą „Oświadczenie o składanych załącznikach”.

Oferent nieposiadający zezwolenia Prezydenta Miasta Poznania na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, zgodnie z art. 19 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wraz z potwierdzeniem złożenia oferty zobowiązany jest złożyć następujące załączniki:

 1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność (nie dotyczy placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę),
 2. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,
 3. statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
 4. regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
 5. informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz informacja o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 6. oświadczenie kierownika placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz z formułą „za zgodność z oryginałem”
i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu – na każdej stronie dokumentu) lub w przypadku powoływania się przez oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania - należy dołączyć oświadczenieo składanych załącznikach.

 

Zadanie powinno być realizowane:

 1. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.);
 2. w placówce wsparcia dziennego mogą pracować wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz spełniające wymogi, o których mowa w art. 25-27 i 28 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w ofercie należy wypełnić oświadczenie o zatrudnianiu osób spełniających ww. wymogi);
 3. z uwagi na to, że placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik, stanowisko koordynatora nie będzie dofinansowywane.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama