Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert nr 15/2020 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, Sztuka...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 15/2020 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego" na rok 2020 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1,2,3,4,5,6
Nabór od 18.11.2019 do 09.12.2019 17:00
Wydział Kultury
Łączny budżet 11,15 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 11,15 mln PLN
Miasto Poznań, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 15/2020 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego" na rok 2020 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1,2,3,4,5,6. .

OTWARTY KONKURS OFERT NR 15/2020

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA
W OBSZARZE „KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”, NA ROK 2020 – w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.


I. Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

 

 

Lp.

Rodzaj zadania wspieranego

Poniesione wydatki
w roku 2018

Poniesione wydatki
w roku 2019

 

Planowane wydatki
w bieżącym konkursie

1

Priorytet 1:

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne dzielnic oraz centrum Poznania

12 372 000,00

 13 950 000,00 zł

11 150 000,00 zł

2

Priorytet 2:

Działania z zakresu edukacji kulturowej

 

3

Priorytet 3:

Projekty wydawnicze związane z Poznaniem tematem lub osobą twórcy

4

Priorytet 4:

Wspieranie udziału lokalnych artystów i animatorów w wydarzeniach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej w kraju i za granicą

5

Priorytet 5:

Wzbogacanie życia kulturalnego

Poznania poprzez działania artystyczne z uwzględnieniem międzynarodowych i ogólnopolskich przedsięwzięć interdyscyplinarnych, wykorzystujących lokalny potencjał kulturotwórczy

6

Priorytet 6:

Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Poznania i jego mieszkańców

 

Opis konkursu:

 

1. Do rozdysponowania w niniejszym konkursie zaplanowana jest łączna kwota w wysokości       11 150 000,00 zł, mieszcząca się w puli zawartej w projekcie uchwały Rady Miasta Poznania Nr PU355/19  w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 rok, przeznaczonej na wsparcie realizacji zadań w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

2. Prezydent Miasta Poznania zastrzega sobie prawo do rozdysponowania w niniejszym konkursie kwoty niższej niż planowana i przeznaczenia pozostałych środków do wykorzystania w kolejnych edycjach konkursów w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

W konkursie zostaną wyłonione do realizacji zadania publiczne w ramach rodzajów i celów określonych w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj zadania wspieranego

1.

Rodzaj zadania:

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną
i wzbogacające życie kulturalne dzielnic oraz centrum Poznania

Cel zadania:

Kulturalna rewitalizacja określonych w projekcie przestrzeni miejskich poprzez adekwatne do potrzeb lokalnych społeczności działania, angażujące mieszkańców do regularnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Pożądane cechy projektu:

Perspektywa aktywnego udziału mieszkańców w realizowanym działaniu.

 

2.

Rodzaj zadania:

Działania z zakresu edukacji kulturowej 

Cel zadania:

Działania z zakresu edukacji kulturowej realizowane ze społecznościami lokalnymi, przy wykorzystaniu np. literatury, filmu, sztuk wizualnych, teatru bądź też za pomocą działań wspólnych, takich jak majsterkowanie, ogrodnictwo, itp. Celem opisywanych działań ma być kształtowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa odbiorców w kulturze i życiu społecznym, a także  budowanie postaw obywatelskich i wyrównywanie szans.

Pożądane cechy projektu:

Współpraca międzysektorowa, polegająca na aktywnym udziale innych partnerów (m.in. instytucji oświatowych) w realizacji zadania.

 

3.

Rodzaj zadania:

Projekty wydawnicze związane z Poznaniem tematem lub osobą twórcy

Cel zadania:

Tworzenie wartościowych, dostępnych dla odbiorców i szeroko dystrybuowanych  wydawnictw (książki, czasopisma, wydawnictwa muzyczne i multimedialne), uwzględniających aktualne  zjawiska  współczesnej kultury.

Pożądane cechy projektu:

Dostęp do wydawanych treści oraz skuteczne sposoby ich dystrybucji (m.in. poprzez sieć bibliotek publicznych oraz Internet).

 

4.

Rodzaj zadania:

Wspieranie udziału lokalnych artystów i animatorów w wydarzeniach o randze ogólnopolskiej
i międzynarodowej w kraju i za granicą

Cel zadania:

Promowanie poznańskiej kultury  na renomowanych i istotnych dla danej dziedziny wydarzeniach, dzięki którym wzrasta rozpoznawalność poznańskich inicjatyw w kraju i poza jego granicami.

Pożądane cechy projektu:

Wysoka ranga wydarzenia, miejsca prezentacji oraz projektu artystycznego.

Uwaga:

W ramach tego zadania po stronie kosztów finansowych z dotacji dopuszcza się wyłącznie koszty zakwaterowania i transportu (w tym przejazdy uczestników) związane z realizacją zadania publicznego.

 

5.

Rodzaj zadania:

Wzbogacanie życia kulturalnego Poznania poprzez działania artystyczne z uwzględnieniem międzynarodowych i ogólnopolskich przedsięwzięć interdyscyplinarnych

Cel zadania:

Organizowanie wysokiej jakości wydarzeń, w nowatorski sposób ujmujących podejmowane tematy i angażujących znaczących artystów, przy jednoczesnej dostępności dla szerokich grup odbiorców.

Pożądane cechy projektu:

Ranga wydarzenia i jego walory wizerunkowe w perspektywie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

 

6.

Rodzaj zadania:

Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach
i wydarzeniach oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Poznania
i jego mieszkańców
ów

Cel zadania:

Inicjowanie i kontynuacja projektów podkreślających specyfikę Miasta m.in. poprzez projekty rocznicowe i jubileuszowe np. dotyczące 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, 30-lecia samorządu terytorialnego.

Pożądane cechy projektu:

Nowatorskie ujęcie tematyki związanej z Poznaniem.

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2-3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
 2. Przedmiot działalności statutowej oferenta musi być zgodny z obszarem „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
 3. Zadanie realizowane będzie w formie wspierania zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).
 5. Ofertę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w dedykowanej platformie elektronicznej – Generatorze Ofert – Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam otwarty konkurs ofert.
 6. Oferent, po złożeniu oferty w konkursie, może wystąpić do Wydziału Kultury UMP o jej wycofanie z dalszego procedowania, jednakże nie później niż do momentu opublikowania wyników oceny formalnej. 
 7. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
 8. Za błąd formalny przyjmuje się:

1) niepotwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej

2) potwierdzenie złożenia oferty po terminie;

3) złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;

4) potwierdzenie złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;

Uwaga! Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem, składającym się z imienia i nazwiska, umożliwiającym swobodną weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, że ww. dokument został prawidłowo podpisany.

5) złożenie oferty bez wymaganych załączników;

6) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem lub – w przypadku powoływania się przez oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania – brak oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 204/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 marca 2019 r. –oświadczenie o składanych załącznikach.

 1. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 2 dni roboczych od dnia dokonania oceny formalnej danej oferty, następujących błędów formalnych:

1)  potwierdzenie złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych;

2) złożenie oferty bez wymaganych załączników;

3) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem lub – w przypadku powoływania się przez oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania – brak oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 204/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 marca 2019 r. – oświadczenie o składanych załącznikach.

W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych ofert, które je zawierają, zostaną one odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

 1. Oprócz potwierdzenia złożenia oferty w opisanych poniżej przypadkach wymagane są następujące dokumenty:
 1. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym (np. stowarzyszenia zwykłe) – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej). Odpis musi być zgodny z obecnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta lub oferentów.
 3. w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie tzw.spółką non-profit – kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 4. w przypadku ubiegania się o pokrycie kosztów z tytułu najmu prosimy o dołączenie do oferty umowy najmu bądź umowy przedwstępnej, względnie innego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. 

 

           11. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze    lub  ewidencji.

12. Oddziały terenowe organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieposiadające osobowości prawnej, mogą samodzielnie ubiegać się o dotację, na podstawie pełnomocnictwa zarządu głównego organizacji (załączonego do potwierdzenia złożenia oferty i potwierdzonego za zgodność z oryginałem).

13. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz z formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu – na każdej stronie dokumentu) lub –
w przypadku powoływania się przez oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania – należy dołączyć do oferty załącznik do zarządzenia Nr 204/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 marca 2019 r. – oświadczenie o składanych załącznikach.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Termin realizacji zadań publicznych ustala się od dnia 3 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 2. Za koszty kwalifikowane po stronie oferenta (inne środki finansowe ogółem) uznaje się wydatki ponoszone najwcześniej od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu, natomiast za koszty kwalifikowane po stronie dotacji uznaje się wydatki ponoszone od dnia zawarcia umowy.
 3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
 4. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymaniu dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania. Szczegółowa informacja o obowiązkach w tym zakresie jest zawarta na stronie: bit.ly/poznanwspiera
 5. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
  z 2019 r. poz. 869).
 6. W przypadku kiedy dotacja zostanie przyznana w mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana, należy dokonać aktualizacji oferty przy zachowaniu proporcji w niej wskazanych
  z zastrzeżeniem, że wkład finansowy nie może być rekompensowany wkładem osobowym. Wszelkie zmiany w ofercie zadania publicznego, w szczególności w opisie merytorycznym, harmonogramie, opisie poszczególnych działań, kalkulacji przewidywanych kosztów i aktualizacji rezultatów muszą być zawarte w uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym prowadzącym dotacje ze strony Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania. 
 7. Oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji oferty w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert. Jeżeli oferent nie dokona aktualizacji oferty w terminach wskazanych przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca może odstąpić od zawarcia umowy dotacyjnej.
 8. Zleceniodawca może odmówić oferentowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert podpisania umowy i przekazania dotacji w sytuacji, kiedy okaże się, że dany podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych lub zaistniały istotne przesłanki stwarzające ryzyko niezrealizowania zadania publicznego.
 9. Dofinansowanie ze środków Miasta Poznania w przedmiotowym konkursie nie może przekroczyć 97% wszystkich kosztów realizacji zadania. Oferent jest zobowiązany zadeklarować w kosztorysie realizacji zadania co najmniej 3% finansowej wartości projektu, na który składają się:

- środki finansowe własne,

- środki finansowe z innych źródeł publicznych,

- świadczenia pieniężne od odbiorców zadania,

- pozostałe środki (np. sponsorskie).

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w następujących wielkościach:

- zwiększenie kosztów nie więcej niż 25%,

- zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.

11. Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości punkt III.5 oferty, tj. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, oraz pkt III.6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.

12. W konkursie możliwe jest uzyskanie dofinansowania ponoszonych w związku z realizacją zadania publicznego wydatków na opłaty z tytułu najmu oraz kosztów eksploatacyjnych. Do kategorii kosztów eksploatacyjnych zaliczane są m.in. koszty wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości płynnych i stałych, ciepła oraz ich dostaw.

 1.  Udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest limitowany.
 2. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w punkcie V.B oferty „Źródło finansowania kosztów realizacji zadania”.
 3. Nie dopuszcza się finansowania z dotacji wydatków inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości) związanych z realizacją zadania publicznego. Dopuszczalne jest natomiast finansowanie tego rodzaju wydatków
  z finansowego wkładu własnego oferenta
 4. Ustalenie wysokości proponowanej kwoty dotacji przez Komisję konkursową następuje
  w drodze analizy kalkulacji kosztów uwzględniającej zasady celowego, racjonalnego, oszczędnego oraz skutecznego wydatkowania środków publicznych.
 5. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla jego realizacji. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT)
  w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
 1. wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie
  z podatkiem VAT);
 2. wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części), sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

18. Zgłoszona oferta powinna uwzględniać standardy określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania Nr 826/2013/P z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dostosowywania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wersja elektroniczna dokumentu jest dostępna w rejestrze zarządzeń w BIP: http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/zarzadzenia.html?co=print&keyid=826/2013/P.

Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie takich rozwiązań, jak między innymi:

 • organizowanie wydarzeń w miejscach i obiektach dostępnych,
 • informacja o dostępności imprezy,
 • wydzielone miejsca parkingowe,
 • darmowy wstęp opiekuna osoby o widocznej niepełnosprawności,
 • dostępność małej infrastruktury,
 • platforma lub podest dla wózków,
 • współpraca z tłumaczem języka migowego.

 

W załączeniu przekazujemy do dyspozycji oferentów w charakterze pomocniczego materiału edukacyjnego publikację „Atlas kultur. Jak udostępniać wydarzenia kulturalne osobom z niepełnosprawnościami” przygotowaną przez Stowarzyszenie Edukacyjne MCA.

 

 1. Termin i sposób składania ofert

 

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy – Generatora Ofert – Witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2019 roku, do godz. 17.00.
 2. Wygenerowane w Generatorze Ofert, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia wersji elektronicznej oferty, jednak nie później niż do dnia 12 grudnia 2019 roku, do godz. 15.30.
 3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miasta Poznania.

Uwaga!

Oferent, który wypełnił i złożył ofertę w Generatorze Ofert – Witkac.pl, powinien otrzymać na adres e-mail, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację zwrotną zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku. W przypadku nieotrzymania takiej informacji
w ciągu 24 godzin od dnia wysłania oferty zaleca się pilny kontakt z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Poznania.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Ofert pracownicy Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących priorytetów konkursowych oraz wymogów formalnych.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.
 2. Przy wyborze ofert stosowany jest tryb zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zarządzeniem Nr 204/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
 3. Oferty opiniowane będą przez Komisję konkursową, powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania.
 4. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią liczbę punktów powyżej 51%, wynikającą z Indywidualnej Karty Oceny Oferty. Propozycję otrzymania dotacji uzyskają tylko organizacje, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów. Oznacza to, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać dotację z budżetu Miasta Poznania.
 5. Po zaopiniowaniu przez Komisję konkursową ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokonuje Prezydent Miasta Poznania w formie zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych.
 6. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 

 

 

Priorytet 1

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną
i wzbogacające życie kulturalne dzielnic oraz centrum Poznania

                 

1

Zgodność z priorytetem i celem zadania

10

2

Jakość projektu oraz adekwatność i atrakcyjność proponowanych działań uwzględniających potrzeby adresatów zadania, w tym  osób
z niepełnosprawnościami

10

3

Metody włączania mieszkańców w realizowane działania

10

4

Realność założonych rezultatów powiązana z celami przedstawionymi w ofercie

10

5

Kompetencje i doświadczenie artystów, animatorów i innych realizatorów zadania

10

6

Racjonalność i zasadność kalkulacji kosztów (w tym ich ekwiwalentu osobowego) oraz ich zgodność z opisem zadania i celem konkursu

10

7

Staranność i przejrzystość przygotowania oferty

10

8

Realność przedstawienia planowanych działań (zgodność planu i harmonogramu z opisem zadania)

10

                                                                                                                                         

Priorytet 2

Działania z zakresu edukacji kulturowej                                                                   

 

1

Zgodność z priorytetem i celem zadania

10

2

Jakość projektu oraz adekwatność i atrakcyjność proponowanych działań uwzględniających potrzeby adresatów zadania, w tym osób
z niepełnosprawnościami

10

3

Udział innych partnerów (m.in. instytucji oświatowych) w realizacji zadania

10

4

Realność założonych rezultatów powiązana z celami przedstawionymi w ofercie

10

5

Kompetencje i doświadczenie artystów, animatorów i innych realizatorów zadania

10

6

Racjonalność i zasadność kalkulacji kosztów (w tym ich ekwiwalentu osobowego) oraz ich zgodność z opisem zadania i celem konkursu

10

7

Staranność i przejrzystość przygotowania oferty

10

8

Realność przedstawienia planowanych działań (zgodność planu
i harmonogramu z opisem zadania)

10

 

 

 

 

 

Priorytet 3

Projekty wydawnicze związane z Poznaniem tematem lub osobą twórcy

 

1

Zgodność z priorytetem i celem zadania

10

2

Jakość projektu oraz adekwatność i atrakcyjność proponowanych działań uwzględniających potrzeby adresatów zadania, w tym osób
z niepełnosprawnościami

10

3

Łatwość dostępu do wydawanych treści i ocena sposobu dystrybucji

10

4

Realność założonych rezultatów powiązana z celami przedstawionymi w ofercie

10

5

Kompetencje i doświadczenie realizatorów zadania

10

6

Racjonalność i zasadność kalkulacji kosztów (w tym ich ekwiwalentu osobowego) oraz ich zgodność z opisem zadania i celem konkursu

10

7

Staranność i przejrzystość przygotowania oferty

10

8

Realność przedstawienia planowanych działań (zgodność planu
i harmonogramu z opisem zadania)

10

                                                                                                                                         

Priorytet 4

Wspieranie udziału lokalnych artystów i animatorów w wydarzeniach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej w kraju i za granicą      

 

1

Zgodność z priorytetem i celem zadania

10

2

Jakość i atrakcyjność proponowanych działań

10

3

Ranga miejsca prezentacji wydarzenia

10

4

Realność założonych rezultatów powiązana z celami przedstawionymi w ofercie

10

5

Kompetencje i doświadczenie artystów, animatorów i innych realizatorów zadania

10

6

Racjonalność i zasadność kalkulacji kosztów (w tym ich ekwiwalentu osobowego) oraz ich zgodność z opisem zadania i celem konkursu

10

7

Staranność i przejrzystość przygotowania oferty

10

8

Realność przedstawienia planowanych działań (zgodność planu
i harmonogramu z opisem zadania)

10

 

 

 

 

 

 

 

Priorytet 5

Wzbogacanie życia kulturalnego Poznania poprzez działania artystyczne z uwzględnieniem międzynarodowych i ogólnopolskich przedsięwzięć interdyscyplinarnych, wykorzystujących lokalny potencjał kulturotwórczy

                   

1

Zgodność z priorytetem i celem zadania

10

2

Jakość projektu oraz adekwatność i atrakcyjność proponowanych działań uwzględniających potrzeby adresatów zadania, w tym osób
z niepełnosprawnościami

10

3

Ranga planowanego wydarzenia.

10

4

Realność założonych rezultatów powiązana z celami przedstawionymi w ofercie

10

5

Kompetencje i doświadczenie artystów, animatorów i innych realizatorów zadania

10

6

Racjonalność i zasadność kalkulacji kosztów (w tym ich ekwiwalentu osobowego) oraz ich zgodność z opisem zadania i celem konkursu

10

7

Staranność i przejrzystość przygotowania oferty

10

8

Realność przedstawienia planowanych działań (zgodność planu
i harmonogramu z opisem zadania)

10

                                                                                                                                         

Priorytet 6

 

Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Poznania i jego mieszkańców

 

1

Zgodność z priorytetem i celem zadania

10

2

Jakość projektu oraz adekwatność i atrakcyjność proponowanych działań uwzględniających potrzeby adresatów zadania, w tym osób
z niepełnosprawnościami

10

3

Obecność tematyki poznańskiej w projekcie

10

4

Realność założonych rezultatów powiązana z celami przedstawionymi w ofercie

10

5

Kompetencje i doświadczenie artystów, animatorów i innych realizatorów zadania

10

6

Racjonalność i zasadność kalkulacji kosztów (w tym ich ekwiwalentu osobowego) oraz ich zgodność z opisem zadania i celem konkursu

10

7

Staranność i przejrzystość przygotowania oferty

10

8

Realność przedstawienia planowanych działań (zgodność planu
i harmonogramu z opisem zadania)

10

 

Ponadto dodatkowo, w ramach każdego z priorytetów, uwzględniane będą:

 

 1.  analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.)
 2.  doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zgodnych z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach konkursu, jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego
  z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na powierzenie/wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3. żądania usunięcia danych, gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   2. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   1. osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, doustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Oferent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w otwartym konkursie ofert.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
 10. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadania publicznego, jest Zleceniobiorca.
 11. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym m.in. z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania, a także w formie wykazu na platformie www.witkac.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, pokoje nr 130, 121, 122, tel. 61 87 85 817, 61 87 85 837, 61 87 81 646, 61 87 85 473.

 

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama