Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert nr 13/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 13/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2020
Nabór od 19.11.2019 do 10.12.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 600,038 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 600,038 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 13/2020 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2020.

Opis dla zadania I.1, zadania I.2 i zadania I.3 konkursu:

Zadanie I.1. "Pomoc na rzecz rodzin i dzieci między innymi poprzez działania wolontaryjne w poznańskich rodzinach, rozwój i edukację małego dziecka" - kwota dotacji na zadanie 80 000,00 zł.

Zadanie I.2. "Pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci" - kwota dotacji na zadanie 245 000,00 zł.

Zadanie I.3. "Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań" - kwota dotacji na zadanie 275 038,00 zł.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), prowadzące działalność statutową w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dotacje przyznane zostaną organizacjom, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Poznania;
  • dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie może być realizowane;
  • zadeklarują minimalny wkład własny w realizację zadania publicznego w wysokości 10% całkowitego kosztu zadania, przy czym wkład własny finansowy musi wynosić minimum 5% całkowitego kosztu zadania,
  • minimalna wysokość dotacji, o którą ubiega się podmiot wynosi 20 000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama