Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

XX. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników Projektu pn. „Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS)”

Reklama
Nabór od 18.11.2019 do 09.12.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 1,443 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: XX. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników Projektu pn. „Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS)”.

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

XX. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników Projektu pn. „Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS)”

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania wynosi: 1 443 000,00 zł w tym:
w 2020 roku 481 000,00 zł,
w 2021 roku 481 000,00 zł,
w 2022 roku 481 000,00 zł.

1. Cel zadania: zapewnienie adresatom zadania dostępu do tymczasowych pomieszczeń oraz zapewnienie wysokiej jakości wsparcia społecznego.

2. Planowane rezultaty, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
1) min. „x”% adresatów zadania będzie opłacać czynsz za pobyt w CTUS;
2) odbędzie się min. „x” godz. spotkań z uczestnikami o charakterze konsultacyjnym i wspierającym;
3) „x”% adresatów zadania otrzyma pozytywną rekomendację do mieszkań z zasobów Miasta Gdańska.

3. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudzień 2022 r.

4. Miejsce realizacji zadania: budynek znajdujący się w mieszkaniowym zasobie Miasta Gdańska położony przy ul. Wyzwolenia 48.

5. Adresaci:
1) osoby i rodziny, wobec których zostanie zrealizowana eksmisja w szczególności z zasobów Miasta Gdańska do tymczasowych pomieszczeń zgodnie z nakazem sądu usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej;
2) osoby które utraciły mieszkanie w skutek wydarzeń losowych, w tym osoby które utraciły możliwość samodzielnego mieszkania wskutek pożaru lub powodzi;
3) w szczególnie społecznie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Gdańska może skierować do CTUS osoby, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji mieszkaniowej lub rodzinnej (w trybie interwencyjnym).

6. Zakres zadania: realizacja zadania zgodnie z zapisami projektu „Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS)”, określonymi w Zarządzeniu Nr 2050/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2018 r., w szczególności:
1) przyjęcie beneficjentów do umeblowanych pomieszczeń tymczasowych;
2) prowadzenie pracy z beneficjentem poprzez wparcie, trening i podnoszenie kompetencji społecznych przy zastosowaniu takich narzędzi i metod jak indywidualna strategia (IS), praca na zasobach i animacja społeczna;
3) asystowanie beneficjentowi, m.in. poprzez działania motywujące, wspierające i monitorujące beneficjenta w jego drodze do usamodzielnienia;
4) zapewnienie osobom poszkodowanym wstępnej pomocy psychologicznej;
5) monitorowanie przestrzegania przez beneficjentów regulaminu pobytu w CTUS;
6) opracowanie godzinowego harmonogramu wsparcia na każdy miesiąc, składanego do MOPR w Gdańsku do 3-go dnia każdego miesiąca;
7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. kart pracy z uczestnikiem, kart oceny postępów, wykazu kadry realizującej zadanie);
8) udział w Zespole Zarządzającym, wspólne monitorowania realizacji Projektu przez zespół zarządzający CTUS;
9) udział w sporządzaniu ewaluacji, przygotowywanej przez zespół zarządzający CTUS oraz przedstawienie jej wszystkim jednostkom realizującym, nie później niż do dnia 15 lutego następnego roku kalendarzowego.

7. Wymagania kadrowe: zatrudnienie pracowników do realizacji zadań:
1) min. 3 asystentów (łącznie wymiar 100 godz./tydz., wymagane wykształcenie wyższe (psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna);
2) min. 1 asystenta osoby z niepełnosprawnością (wymiar min. 20 godz./tydz., min. roczne doświadczenie we wsparciu osób z niepełnosprawnością);
3) min.4 opiekunów;
4) zapewnienie pracy asystentów min. 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych (do godz. 18.00) oraz min. 1 raz w miesiącu w sobotę.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama