Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia...

Reklama
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2023
Nabór od 18.11.2019 do 06.12.2019 15:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 495 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w roku 2020, 2021 i 2022 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2023

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688, 1570), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Zadania konkursowe realizują cele Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus:

PO Zdrowie Publiczne i Sport:
Cel operacyjny: II.1. „Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie ”.
Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”.
Cel operacyjny: II.4. „Podniesienie jakości opieki medycznej”.

PO Integracja Społeczna i Aktywizacja Obywatelska:
Cel operacyjny: III.1. „Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób”
Cel operacyjny: III.5. „Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej”
Cel operacyjny: III.6. „Podniesienie jakości systemu integracji społecznej”

PO Edukacja:
Cel operacyjny I.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych”.
Cel operacyjny I.3. „ Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży”.


Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” oraz wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.
 

Cel główny Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023: Tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego w Gdańsku.

Terminy realizacji zadania: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.


Informacja nt. zadań objętych konkursem:

Kwota: 495 tys. zł (145 tys. zł w roku 2020; 175 tys. zł w roku 2021; 175 tys. zł w roku 2022)

Cel Szczegółowy 1 Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023: Interwencja - rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

nr zadań z NPZ w ramach celu operacyjnego 3 / cel główny, cel szczegółowy i nr zadań z NPOZP: zadania 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 / cel główny 1, cel szczegółowy e zadanie  2

Opis zadania konkursowego i nr zadań z  Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 (Programu):

2.3 Organizacja wsparcia zewnętrznego dla dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia kryzysu, w tym między innymi:

- 2.3.1 objętych systemem edukacji.

- 2.3.2 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Termin: II 2020-XII 2022

BENEFICJENCI:

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska, dzieci i młodzież w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni: ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku.


UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań konkursowych i warunki realizacji znajdują się w załączniku Nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama