Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działania animujące przestrzeń warszawskiego odcinka Wisły

Reklama
Nabór od 20.11.2019 do 09.01.2020 16:00
Biuro Marketingu Miasta
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Marketingu Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania animujące przestrzeń warszawskiego odcinka Wisły.

Opis zadania:

Zakres rzeczowy:

Realizacja jednorazowych lub cyklicznych wydarzeń/aktywności skierowanych do mieszkańców Warszawy. Wydarzenia/aktywności muszą być realizowane w przestrzeni warszawskiego odcinka Wisły i być powiązane tematycznie z rzeką.

W miarę możliwości i specyfiki zadania, działania powinny być skierowane do osób z różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Istotnym elementem realizacji zadania i poszczególnych działań jest zaplanowanie i przeprowadzenie skutecznej promocji i komunikacji. Działania promocyjne powinny uwzględniać specyfikę grupy odbiorców, do której są skierowane.

 

Dodatkowe informacje:

1) W ramach zadania możliwy jest zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do realizacji zadania (np. sprzętów zwiększających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami). W ofercie należy uwzględnić

  • wykaz potrzebnego wyposażenia wraz z uzasadnieniem potrzeby zakupu (np.: trap umożliwiający bezpieczne dostanie się na pokład jednostki pływającej;
  • cenę jednostkową każdego planowanego zakupu;
  • prawidłowo skonstruowane rezultaty w formie liczbowego przedstawienia zakupionego wyposażenia.

W ramach niniejszego zadania oferent może otrzymać dofinansowanie na zakup materiałów i sprzętów w maksymalnej wysokości 10.000,00 zł.

W ramach zadania nie można dokonywać zakupów środków trwałych. W świetle zapisów zawartch w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi , o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzey jednostki. Limit kwoty, od której liczy się środki trwałe to 10.000 złotych (o ile organizacja, w dokumentach wewnętrznych , nie ustawiła limitu niżej). 

      2) W ramach realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu należy uwzględnić ścisłą współpracę z Biurem Marketingu Miasta, a także z niżej wymienionymi jednostkami w zakresie ich kompetencji:

  • Zarządem Zieleni m.st. Warszawy, (m.in. obligatoryjne przedłożenie planu działań w ramach realizowanego zadania w zakresie terenów nadwiślańskich pozostających we właściwości zarządczej Zarządu Zieleni oraz występowanie do ww. o wszelkie niezbędne zgody/pozwolenia, w tym również zezwolenia na wjazd na teren bulwarów i plażę),

  • Urzędem Żeglugi Śródlądowej (w przypadku działań żeglugowych związanych z żeglugą rekreacyjna obligatoryjne uzyskanie niezbędnych zgód / zezwoleń),

  • RZGW - Wody Polskie w Warszawie (uzyskanie zgód/pozwoleń użytkowania terenów pozostających we właściwości RZGW – Wody Polskie).

Przy ocenie ofert komisja konkursowa zwróci szczególną uwagę na:

 

      1) rekrutację uczestników, wraz z uwzględnieniem efektywnych i dostosowanych do potrzeb sposobów dotarcia do grupy docelowej,

      2) planowane działania komunikacyjne i promocyjne, ich kompleksowość, różnorodność i celowość,

      3) uwzględnienie w planowanych działaniach ich dostępności dla osób z różnych grup społecznych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

 

Uwagi:

 

      1) Realizowane zadania powinny zostać poddane ewaluacji końcowej. Formę jej opracowania należy określić w składanej ofercie. Wyniki i rekomendacje powinny być ujęte w sprawozdaniu z realizacji zadania.

      2) Oferent powinien uwzględnić w ofercie wszelkie niezbędne koszty związane z obsługą organizacyjną zadania (np. księgowość, koordynator, itp.) przy założeniu proporcjonalności w stosunku do kosztów merytorycznych.

      3) W przypadku jeżeli realizacja zadania będzie wiązała się z działaniami opisanymi w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym zadanie będzie zrealizowane  zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r.

          o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 poz. 405, z późn. zm.), w szczególności Wykonawca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy. W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

1. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 poz. 405, z późn. zm.) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem. 2. Strony ustalają, że przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Wykonawca/Zleceniobiorca zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
3. Strony ustalają, że  przy wykonywaniu umowy, w zakresie opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu  nie będą brały udziału osoby, które: 

a. widnieją w Rejestrze lub;

b. nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub;

c. co do których Wykonawca/Zleceniobiorca powziął informację, że w  stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama