Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia...

Reklama
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2023
Nabór od 18.11.2019 do 06.12.2019 15:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 601,227 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w roku 2020, 2021 i 2022 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2023

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688, 1570), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Zadania konkursowe realizują cele Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus:

PO Zdrowie Publiczne i Sport:
Cel operacyjny: II.1. „Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie ”.
Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”.
Cel operacyjny: II.4. „Podniesienie jakości opieki medycznej”.

PO Integracja Społeczna i Aktywizacja Obywatelska:
Cel operacyjny: III.1. „Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób”
Cel operacyjny: III.5. „Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej”
Cel operacyjny: III.6. „Podniesienie jakości systemu integracji społecznej”

PO Edukacja:
Cel operacyjny I.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych”.
Cel operacyjny I.3. „ Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży”.


Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” oraz wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.
 

Cel główny Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023: Tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego w Gdańsku.

Terminy realizacji zadania: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.


Informacja nt. zadań objętych konkursem:

Kwota: 601 227 zł (201 227 zł w roku 2020; 200 tys. zł w roku 2021; 200 tys. zł w roku 2022)

Cel Szczegółowy 1 Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023: Prewencja - podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu zagrażających.

nr zadań z NPZ w ramach celu operacyjnego 3 / cel główny, cel szczegółowy i nr zadań z NPOZP: zadania 1.3, 1.5, 2.1, 2.7/ cel główny 2,  cel szczegółowy a zadanie 1, cel szczegółowy b zadanie 2

Opis zadania konkursowego i nr zadań z  Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 (Programu):

1.2 Promocja zdrowia psychicznego, w tym między innymi:
- 1.2.1 Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych na rzecz podnoszenia wiedzy i świadomości o prawidłowym rozwoju psychicznym, kształtowaniu osobowości, charakteru, budowaniu dojrzałości psychicznej.

- 1.2.2 Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych dotyczących psychospołecznych aspektów zdrowia.

- 1.2.3 Opracowanie i realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych dotyczących zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, depresji, prób samobójczych i innych trudności psychicznych.

- 1.2.4 Inicjowanie projektów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałającym dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

- 1.2.5 Opracowanie i wdrożenie pakietu działań mających na celu podniesienie poziomu zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży przez kreowanie harmonijnego rozwoju, kształtowanie umiejętności i struktur psychicznych, umiejętności społecznych, podnoszenie odporności i poprawę funkcjonowania emocjonalnego.

- 1.2.6 Realizacja programów zapobiegania przemocy w rodzinie, szkole i w środowisku lokalnym.

- 1.2.7 Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych dotyczących seksualności i jej znaczenia w życiu człowieka.

Termin: II 2020-XII 2022

BENEFICJENCI:

Bezpośredni i pośredni: rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska; mieszkańcy Gdańska w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.


UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zadań konkursowych i warunki realizacji znajdują się w załączniku Nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama