Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zad. 4.6 Konkurs ofert na realizację zadania nr 4.6 z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w...

Reklama
Zad. 4.6 Konkurs ofert na realizację zadania nr 4.6 z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020
Nabór od 18.11.2019 do 06.12.2019 15:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 155 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

Zadanie konkursowe realizuje cele:

Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport

Cel operacyjny: II.1. „Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowia”

Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”;

Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska

Cel operacyjny: III.2. „Zwiększenie roli mieszkańców, organizacji, instytucji i innych podmiotów w kreowaniu polityk miejskich”.

Cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” i wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

(zadanie z obszaru przeciwdziałania narkomanii - Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii, nr zadania NPZ - 2.5 oraz z obszaru przeciwdziałania alkoholizmowi - Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nr zad. z NPZ 3.4).

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 (Program): Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Cel Szczegółowy 4 Programu:  Usprawnianie systemu diagnozowania problemów uzależnień oraz planowania, monitorowania i kontrolowania realizacji Programu, w tym wzmacnianie zasobów i usprawnianie synergii współpracy i komunikacji podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnieniom.

 

Nazwa i nr zadania: 4.6 Przeprowadzenie badań socjologicznych majacych na celu ocenę występowania problemu związanego z nadużywaniem alkoholu i narkotyków w poszczególnych dzielnicach miasta, w tym zestawienie z danymi pochodzącymi z bazy danych WGK (dotyczącymi wielkości sprzedaży alkoholu). Przygotowanie wniosków i rekomendacji do kolejnego Programu wieloletniego z badań przeprowadzonych na terenie Miasta Gdańska w obszarze uzależnień. 

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 ze zm.), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. 

Beneficjentami mogą być: mieszkańcy miasta Gdańska i realizatorzy oraz partnerzy Programu

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: 135 000 (A) i 20 000 (N) w 2020 roku

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie.  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama