Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs UOKiK: Infolinia konsumencka w latach 2020-2021

Reklama
Nabór od 15.11.2019 do 09.12.2019 10:00
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Łączny budżet 2,6 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Konsumenci
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert: „Infolinia konsumencka w latach 2020-2021”.

1. Rodzaj zadania publicznego: upowszechnianie i ochrona praw konsumentów poprzez zapewnienie funkcjonowania infolinii konsumenckiej przez dwa lata

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: po 1 300 000 zł w każdym roku (2020 i 2021).

3. Zasady przyznawania dotacji: o przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje konsumenckie w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które spełniają wymagania określone w regulaminie konkursu.

4. Termin i warunki realizacji zadania publicznego: zadanie należy zrealizować w terminie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego, opis konkursu i sposób przygotowania oferty oraz inne ważne informacje zawiera regulamin konkursu zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej UOKiK i w siedzibie UOKiK.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci są obowiązani wskazać w ofercie zakładane rezultaty zadania publicznego, planowany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

6. Termin i miejsce składania ofert: ofertę przygotowaną według instrukcji zawartej w regulaminie należy przesłać na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs Infolinia konsumencka w latach 2020-2021.

Nie otwierać przed 9 grudnia 2019, godz. 10.00”

lub złożyć w kancelarii UOKiK pod tym samym adresem, która pracuje w dni powszednie w godzinach 8.15–16.15.

Termin składania ofert upływa 9 grudnia 2019 r. o godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty do UOKiK. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą oceniane.

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert: tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej UOKiK, wywieszone w siedzibie UOKiK, na stronie internetowej UOKiK www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci > dla instytucji konsumenckich > rozstrzygnięcia konkursów”.

8. Zrealizowane przez UOKiK w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane: w latach 2018-19 UOKiK sfinansował zadania publiczne „Infolinia konsumencka w latach 2018-2019", na którego realizację przeznaczył łącznie 2 206 832 zł.

9. Przepisy. Konkurs jest prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), oraz zarządzenia nr 20/2019 Prezesa UOKiK z 18 października 2019 r. w sprawie regulaminu dotacji udzielanych organizacjom konsumenckim.

Reklama