Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

XVI. Zabezpieczenie 98 miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Miasta Gdańska

Reklama
Nabór od 18.11.2019 do 09.12.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 16,233 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: XVI. Zabezpieczenie 98 miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Miasta Gdańska..

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

XVI. Zabezpieczenie 98 miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Miasta Gdańska.

Planowana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania wynosi: 16 233 000,00 zł w tym:
w 2020 roku 5 411 000,00 zł,
w 2021 roku 5 411 000,00 zł,
w 2022 roku 5 411 000,00 zł.
Koszt roczny na placówkę:
1) 777 800,00 dla zadania realizowanego w lokalu znajdującym się w dyspozycji Oferenta;
2) 744 200,00 dla zadania realizowanego w lokalu znajdującego się w zasobach Miasta Gdańska.

1. Cel zadania: zapewnienie wysokiego standardu opieki i wychowania dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, które zostały skierowane do placówki opiekuńczo – wychowawczej.

2. Planowane rezultaty, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
1) 14 miejsc dostępnych w placówce każdego dnia trwania umowy, z których mogą skorzystać adresaci zadania;
2) inne – zaproponowane przez Oferenta

3. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

4. Miejsce realizacji zadania:
1) lokale znajdujące się w dyspozycji Oferenta;
2) lokal znajdujące się w zasobach Miasta Gdańska.

5. Adresaci: dzieci i młodzież pozbawiona częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

6. Zakres zadania: charakter placówki oraz zakres świadczonych usług zgodnie ze standardami określonymi w art. 93 ust. 4, art. 95, 96, 99, 100 i 101 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

7. Wymagania kadrowe:
1) dyrektor placówki musi spełniać wymagania określone w art. 97 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) osoby zatrudnione w placówce muszą spełniać wymagania określone w art. 98 oraz art. 99 ust. 1, 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) wychowawcy sprawujący opiekę nad dziećmi zobowiązani są do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.

8. Wymagana dodatkowa dokumentacja:
1) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 97 ust. 3 pkt 5 oraz art. 98 ust. 3 pkt 3 i art. 99 ust. 4 i 5 w zw. z art. 98 ust. 3 pkt 3 ustawy o wspieraniu rodziny o systemie pieczy zastępczej, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) Organizacja przystępując do podpisania umowy dotacyjnej zobowiązana jest do przedłożenia:
a) zezwolenia Wojewody Pomorskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej,
b) dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dot. bezpieczeństwa żywienia zbiorowego określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama