Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Wspieranie organizacji pozarządowych - REGRANTING

Reklama
Nabór od 15.11.2019 do 10.12.2019 15:30
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 13 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje do 7 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Wspieranie organizacji pozarządowych - REGRANTING.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania organizacji pozarządowych - REGRANTING.
Zadania przewidziane do realizacji w ramach tego priorytetu:

 • wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych - regranting.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2020 roku wynosi 13.000,00 zł. W roku 2018 i 2019 na realizację podobnych zadań przekazano po 13.000,00 zł.

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.
 2. Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 4. Wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę nie może być wyższa niż 7.000,00 zł.
 5. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 99% wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania.
 6. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki:
  1. na nabycie lub dzierżawę gruntów, budowę, zakup budynków lub lokali,
  2. na udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
  3. poniesione na przygotowanie projektu,
  4. z tytułu kar, grzywien i opłat,
  5. na zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
  6. na działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
  7. na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych,
  8. na spłatę odsetek od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,
  9. powstałe przed terminem podpisania umowy,
  10. nieuwzględnione w ofercie,
  11. na przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu bytowskiego na podstawie innych przepisów.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
 8. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu finansowego i rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 9. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bytowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Bytowskiego a podmiotem, którego oferta została wybrana.
 10. Wkład własny ponoszony przez podmiot wybrany do realizacji zadania, zostanie zaakceptowany od momentu podjęcia uchwały w sprawie wyboru ofert.
 11. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców powiatu bytowskiego.
 12. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 13. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż 3 punkty procentowe.
 14. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20 %.
 15. Do oferty złożonej w wersji elektronicznej należy dołączyć następujące załączniki:
  – wyciąg z ewidencji (w przypadku stowarzyszeń i klubów sportowych mających siedzibę poza powiatem bytowskim) lub inny dokument potwierdzający status prawny i umocowanie osób reprezentujących oferenta (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS),
  – statut podmiotu lub umowa spółki – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  – pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane w kacie prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu.
 16. Oferty:
  - które nie zostały złożone w wersji elektronicznej przez system Witkac.pl,
  - których poświadczenia nie zostały podpisane bądź zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta, 
  - złożone po terminie (decyduje data wpływu poświadczenia do Starostwa), 
  - gdzie dotacja przekracza 99% wkładu finansowego,
  - niezgodne z obowiązującym wzorem, 
  - złożone przez podmioty nieuprawnione,
  - których wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę przekroczy 7.000,00 zł,
  zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

ZASADY I WARUNKI ZLECENIA REALIZACJI ZADANIA:

 1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć ofertę na realizację zadania publicznego w ramach zadania: wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, w tym regranting, w sposób określony w art. 16 a ww. ustawy.
 2. Celem realizacji ww. zadania jest wyłonienie operatora projektu, który przeprowadzi konkurs/y na realizatorów projektów ze sfery zadań publicznych określonych w art. 4  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Z oferty złożonej w ramach zlecenia zadania publicznego, wynikają zadania operatora projektu, do których należą:
  1. Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie konkursu na realizatorów projektu, w tym:
   • opracowanie dokumentacji konkursowej (regulaminu konkursu, procedury monitoringu, wyboru członków i prac komisji konkursowej, wzoru oferty, umowy i sprawozdania),
   • ogłoszenie konkursu,
   • organizacja szkoleń, spotkań w zakresie przygotowywania ofert,
   • zebranie i ocena ofert,
   • wybór realizatorów projektu przez członków komisji konkursowej (do prac w komisji zostanie zaproszony przedstawiciel powiatu bytowskiego),
   • ogłoszenie wyników i podpisanie umów na realizację projektów,
   • przekazanie dotacji na realizację projektów;
  2. Monitoring merytoryczno-finansowy realizacji dofinansowanych projektów
  3. Rozliczenie realizatorów dofinansowanych projektów
  4. Rozliczenie realizacji całości zadania
 4. Promowanie konkursu i realizowanych projektów

   

   

Oferty konkursowe należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą serwisu WITKAC, w terminie do 10 grudnia 2019 r. (wtorek) do godz. 15.30.

Poświadczenia złożenia oferty w wersji papierowej (pobrany ze strony witkac.pl wydruk PDF) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. (piątek) do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bytowie (pok. 106 – parter) przy ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama