Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

IX. Prowadzenie zajęć dla osób w kryzysie bezdomności

Reklama
Nabór od 18.11.2019 do 09.12.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 30 tys. PLN
Bezdomni
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: IX. Prowadzenie zajęć dla osób w kryzysie bezdomności..

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

IX. Prowadzenie zajęć dla osób w kryzysie bezdomności.

Planowana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania w 2020 roku wynosi 30 000,00 zł.

1. Cel zadania: zapewnienie adresatom zadania możliwości alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym w związku z przebywaniem osób w przestrzeni publicznej w trudnych warunkach pogodowych. Ograniczenie spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych wśród osób bezdomnych oraz nabycie nowych umiejętności poprzez udział w zajęciach świetlicowych.

2. Planowane rezultaty, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
1) liczba osób uczestniczących w zajęciach;
2) prowadzenie zajęć przez x godzin dziennie;
3) inne - zaproponowane przez Oferenta.

3. Termin realizacji zadania: styczeń 2020 r. – grudzień 2020 r., działania prowadzone w okresie:
1) 1 styczeń 2020 r. – 31 marca 2020 r.;
2) 1 listopada 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.

4. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji Oferenta.

5. Adresaci: osoby w kryzysie bezdomności przebywające w miejscach niemieszkalnych bądź osoby korzystające ze schronienia w ogrzewalniach lub noclegowniach.

6. Zakres zadania:
1) funkcjonowanie punktu w godzinach, w których osoby w kryzysie bezdomności nie mają dostępu do ogrzewalni i noclegowni, w przedziale między godziną 10 a17;
2) zapewnienie gorącej herbaty lub zupy instant;
3) prowadzenie punktu konsultacyjnego - umożliwienie kontaktu z pracownikiem socjalnym;
4) zapewnienie adresatom zadania możliwości konstruktywnego spędzania wolnego czasu między innymi: nauka obsługi komputera (korzystanie z internetu, tworzenie dokumentów, itp.), trening kulinarny, trening ekonomiczny, warsztaty manualne.

7. Wymagania kadrowe: zapewnienie kadry posiadającej wykształcenie i kwalifikacje gwarantujące realizację zakresu usług (pracownik z wykształceniem medycznym np. lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, opiekun).

8. Wymagana dodatkowa dokumentacja: dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama