Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

VII. Zabezpieczenie miejsc krótkoterminowego pobytu dla osób niekwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej, będących...

Reklama
VII. Zabezpieczenie miejsc krótkoterminowego pobytu dla osób niekwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej, będących w kryzysie mieszkaniowym
Nabór od 18.11.2019 do 09.12.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 90 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 90 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: VII. Zabezpieczenie miejsc krótkoterminowego pobytu dla osób niekwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej, będących w kryzysie mieszkaniowym..

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

VII. Zabezpieczenie miejsc krótkoterminowego pobytu dla osób niekwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej, będących w kryzysie mieszkaniowym.

Planowana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania w 2020 roku wynosi 90 000,00 zł.
Koszt jednego miejsca dla osób samotnych nie może być większy niż 30,00 zł/doba.
Koszt jednego miejsca dla samotnych rodziców/opiekunów z dziećmi nie może być większy niż 42,00 zł/doba za jedną osobę w rodzinie.
Dopuszcza się finansowanie miejsc pozostających w gotowości przy stawce nie większej niż 50% kwoty zajętego miejsca.

1. Cel zadania: zapewnienie interwencyjnego miejsca osobom niekwalifikującym się do świadczeń z pomocy społecznej, będących w kryzysie mieszkaniowym.

2. Planowane rezultaty, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
1) zabezpieczenie średnio dziennie 3 miejsc dla osób samotnych oraz 3 miejsc dla samotnych rodziców z dziećmi;
2) inne – zaproponowane przez Oferenta.

3. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

4. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji Oferenta. Dopuszcza się możliwość wykupu miejsc zewnętrznych w placówkach dla osób bezdomnych, domach samotnej matki, hostelach, innych lokalach mieszkalnych wynajętych na rynku prywatnym.

5. Adresaci: osoby niekwalifikujące się do świadczeń z pomocy społecznej, będące w kryzysie mieszkaniowym.

6. Zakres zadania:
1) wsparcie mieszkaniowe nie może być dłuższe niż 3 miesiące;
2) zapewnienie 3 pełnowartościowych posiłków dziennie, w tym co najmniej jednego gorącego;
3) umożliwienie kąpieli;
4) zapewnienie dostępu do bieżącej zimnej i ciepłej wody (minimum w wyznaczonych porach);
5) zapewnienie dostępu do podstawowych środków higieny osobistej (mydło, golarka jednorazowa, ręcznik, papier toaletowy, proszek do prania);
6) do zadań Organizacji należeć będzie opracowanie i realizacja planu działań zmierzających do wyjścia z kryzysu mieszkaniowego lub powrotu do kraju pochodzenia;
7) prowadzenie działań wspierających dla uczestników w zależności od zdiagnozowanych potrzeb (samodzielnie, bądź we współpracy z innymi podmiotami, diagnoza wspierająca powinna być prowadzona w zależności od zdiagnozowanych potrzeb).

7.Uwagi:
1) wymagane doświadczenie Organizacji w prowadzeniu działań ukierunkowanych na usamodzielnianie uchodźców/osób w procedurze uchodźczej/osób z ochroną uzupełniającą/imigrantów w kryzysie mieszkaniowym;
2) gotowość do zabezpieczenia osoby posługującej się językiem cudzoziemca, w miarę zdiagnozowanych potrzeb.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama