Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert nr 4/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 4/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2020 roku
Nabór od 18.11.2019 do 09.12.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 4,039 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3,277 mln PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 4/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2020 roku .

OTWARTY KONKURS OFERT Nr 4/2020 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2020 ROKU

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Zapewnienie schronienia w noclegowni i/lub schronisku, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48 a ust. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f ,2g,3,3a,6,7,8,10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) - planowane wydatki w 2020 roku - 3 276 700,00 zł

2. Zapewnienie interwencyjnego, bezpiecznego pobytu osobom bezdomnym w ogrzewalni, zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48 a ust. 4,4a,5,10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) - planowane wydatki w 2020 roku - 385 750,00 zł

3."Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej" tj.: zapewnienie osobom bezdomnym możliwości korzystania na terenie Poznania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków  higienicznych, odzieży na wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego - planowane wydatki w 2020 roku - 113 150,00 zł

4. Streetworking - usługa wsparcia interwencyjnego z wykorzystaniem metody streetworkingu dla osób bezdomnych, w miejscu ich przebywania w przestrzeni publicznej - planowane wydatki w 2020 roku - 100 000,00 zł

5. Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym w ramach mobilnego punktu pomocy, w tym poprzez dostarczenie co najmniej ciepłych napoi oraz kanapek, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 15 marca 2020 r. oraz od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - planowane wydatki w 2020 roku - 128 100,00 zł

6. Zapewnienie wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym w schronisku lub noclegowni i nieposiadającym prawa do zawarcia umowy najmu socjalnego - planowane wydatki w 2020 roku - 35 000,00 zł.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania maksymalnie od 1 stycznia 2020 r.  do 31 grudnia 2020 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.
 4. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
 5. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania w dedykowanej platformie elektronicznej www.witkac.pl oraz dostarczenia do Urzędu Miasta Poznania wygenerowanego za pomocą ww. platformy potwierdzenia złożenia sprawozdania w formie papierowej.
 6. Zadanie pkt 1. pt. „Zapewnienie schronienia w noclegowni i/lub schronisku, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48 a ust. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f ,2g, 3, 3a, 6, 7, 8, 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)” jest zadaniem obligatoryjnym gminy. 

Potrzeby Miasta w zakresie liczby miejsc dla osób bezdomnych przedstawiają się następująco:

 • 100 miejsc w noclegowniach,
 • 280 miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych,
 • 60 miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.                                                                                                                                                                                                              

   Noclegownia zapewnia schronienie świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której możliwe będzie spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Natomiast schronisko dla osób bezdomnych świadczy wsparcie w formie całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej.                                                                                                                                                                                                                                         

Odrębnym typem placówek jest schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Placówka obejmuje wsparciem osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Katalog usług schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi powinien zawierać całodobowe, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz działania ukierunkowane na wzmocnienie w miarę możliwości aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Proponowane rezultaty, które mogą być uwzględnione w składanej ofercie:

 • zapewnienie miejsc w placówce,
 • zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym w formie usług bytowych,
 • zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym służącego wyjściu z bezdomności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            W treści oferty należy:
 • uwzględnić możliwość wystąpienia sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 48 a ust. 9 ustawy o pomocy społecznej i zadeklarować zapewnienie schronienia z pominięciem standardów ustawowych,
 • zawrzeć projekt regulaminu organizacyjnego placówki oraz deklarację przekazania do siedziby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania obowiązującego regulaminu w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy z Miastem.                                                                                                                                                                                                                                                                   7. Zadanie pkt 2. pt. „Zapewnienie interwencyjnego, bezpiecznego pobytu osobom bezdomnym w ogrzewalni, zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48 a ust. 4,4a ,5,10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)”

Tymczasowe schronienie może być udzielone w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach.

Ogrzewalnia powinna być wyposażona w co najmniej miejsca siedzące, umożliwić wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych, zapewnić niezbędne środki czystości, wsparcie o charakterze przedmedycznym, pracę socjalną, pomoc terapeutyczną oraz posiłek regeneracyjny dla osób bezdomnych. Do ogrzewalni mogą być również przyjęte osoby bezdomne, które nie utrzymują abstynencji od alkoholu i środków psychoaktywnych, ale w momencie przyjęcia do placówki mają nie więcej niż 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu

  Proponowane rezultaty, które mogą być uwzględnione w składanej ofercie:

 • zagwarantowanie osobom bezdomnym możliwości ogrzania się w nocy,
 • zapewnienie możliwości wykonania zabiegów higienicznych,
 • zapewnienie wsparcia przedmedycznego,
 • zapewnienie wsparcia w formie pracy socjalnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

         W treści oferty należy:

 • uwzględnić możliwość wystąpienia sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 48 a ust. 9 ustawy o pomocy społecznej i zadeklarować zapewnienie schronienia z pominięciem standardów ustawowych,
 • zawrzeć projekt regulaminu organizacyjnego placówki oraz deklarację przekazania do siedziby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania obowiązującego regulaminu w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy z Miastem.

8. Zadanie pkt 3. pt. „„Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej” tj.: zapewnienie osobom bezdomnym możliwości korzystania na terenie Poznania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży na wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego”

Zadanie obejmuje świadczenie bezpłatnych usług z zakresu higieny osobistej w warunkach umożliwiających korzystanie z nich w sposób gwarantujący zachowanie intymności i godności. Zakłada się również, że w ww. punkcie usług higienicznych możliwa będzie wymiana odzieży, wykonanie zabiegów odwszawiających i pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto oferta może obejmować dodatkowe działania dotyczące zapewnienia osobom bezdomnym dostępu do informacji, poradnictwa oraz dziennej, zorganizowanej aktywności. Oferent powinien również zagwarantować techniczną i organizacyjną gotowość do świadczenia usług przez minimum 5 dni w tygodniu.

Proponowane rezultaty, które mogą być uwzględnione w składanej ofercie:

 • zapewnienie dostępu do usług higienicznych,
 • zapewnienie usług sanitarnych,
 •  zapewnienie możliwości zmiany odzieży i/lub jej wyprania.

 W treści oferty należy zawrzeć projekt regulaminu korzystania z usług placówki oraz deklarację przekazania do siedziby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania obowiązującego regulaminu w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy z Miastem.

9. Zadanie pkt 4. pt. „Streetworking - usługa wsparcia interwencyjnego  z wykorzystaniem metody streetworkingu dla osób bezdomnych, w miejscu ich  przebywania  w przestrzeni publicznej”

Streetworkerzy powinni objąć działaniami osoby bezdomne przebywające w miejscach niemieszkalnych i posiadać aktualną mapę miejsc pobytu osób bezdomnych.

Proponowane rezultaty, które mogą być uwzględnione w składanej ofercie:

 •  nawiązane kontakty z osobami bezdomnymi,
 • zapewnienie wsparcia pracownika socjalnego,
 • zapewnienie działań interwencyjnych  w sytuacji konieczności ochrony zdrowia i życia osoby bezdomnej.

 Oferent zobowiązany jest przedstawić w ofercie, a następnie prowadzić program streetworkerski zawierający między innymi koncepcje pracy z osobami bezdomnymi z opisem planowanych form i metod pracy, w tym diagnozowania sytuacji osoby bezdomnej, działania interwencyjno-motywacyjne oraz wzory dokumentacji prowadzonej w ramach programu, w tym miesięczne harmonogramy pracy patroli streetworkerskich, kartę pracy z osobą bezdomną.

10. Zadanie pkt 5. pt. „Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym w ramach mobilnego punktu pomocy, w tym poprzez dostarczenie co najmniej ciepłych napoi oraz kanapek, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 15 marca 2020 r. oraz od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”

Działania w ramach punktu pomocy to przede wszystkim wydawanie ciepłych posiłków, kanapek oraz udzielanie pomocy przedmedycznej.

Proponowane rezultaty, które mogą być uwzględnione w składanej ofercie:

 • zagwarantowanie wyjazdów mobilnego punktu pomocy,
 • zapewnienie ciepłych napoi oraz kanapek,
 • zapewnienie pomocy przedmedycznej,
 • zapewnienie działań interwencyjnych w sytuacji konieczności ochrony zdrowia i życia osoby bezdomnej.

11. Zadanie pkt 6. pt. „Zapewnienie wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym w schronisku lub noclegowni i nieposiadającym prawa do zawarcia umowy najmu socjalnego”

 Zadanie adresowane jest do osób, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Poznań i nie posiadają prawa do zawarcia umowy najmu socjalnego. Zakres wsparcia powinien obejmować możliwość całodobowego schronienia w mieszkaniu treningowym oraz pracę socjalną, konsultacje psychologiczne, trening prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego oraz w uzasadnionych sytuacjach wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.

Proponowane rezultaty, które mogą być uwzględnione w składanej ofercie:

 • zagwarantowanie możliwości pobytu w mieszkaniu treningowym,
 • zapewnienie wsparcia pracownika socjalnego.

 W treści oferty należy zawrzeć projekt regulaminu pobytu w ww. mieszkaniu oraz deklarację przekazania do siedziby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania obowiązującego regulaminu w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy z Miastem.

12. W kosztorysach zadań należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tych zadań. Nie może w nich być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

1) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

2) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

13. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnym pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkości do 15 %.

14. Oferent może w ofercie określić i opisać ryzyka związane z osiągnięciem zaplanowanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

        15. Inne warunki realizacji zadania:

 • organizator imprezy lub konferencji odpowiedzialny jest za uwzględnienie standardów określonych w zarządzeniu Nr 826/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia
  16 grudnia 2013 r. w sprawie dostosowywania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wersja elektroniczna dokumentu jest dostępna w rejestrze zarządzeń w BIP, http//bip.poznan.pl;
 • dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji oferty za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama