Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców m.st. Warszawy wraz z...

Reklama
Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców m.st. Warszawy wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego
Nabór od 14.11.2019 do 04.12.2019 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 818 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców m.st. Warszawy wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego..

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie współpracy Miasta w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi, wpisuje się w „Społeczną Strategię Warszawy” Cel 1. Zintegrowana polityka społeczna oraz „Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020”, Priorytet IV. Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w społeczności lokalnej.

 

Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego i organizowanie okresowego pobytu dla 5 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w lokalu komunalnym zapewnionym przez m. st. Warszawę, mieszczącym się przy ul. Narbutta o łącznej powierzchni 124,98 m².

 

 • Ww. lokal można będzie obejrzeć:

        21 listopada 2019 r. w godzinach  od 9.00 do 10.30.

 

Forma działań i istotne informacje:

 1. Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego i organizowanie okresowego pobytu dla 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną w lokalu komunalnym zapewnionym przez m. st. Warszawę;
 2. Okresowy i krótkoterminowy pobyt w mieszkaniu chronionym - treningowym powinien mieć charakter treningowy i powinien zapewnić osobom w nim przebywającym wsparcie terapeutyczne w formie pracy indywidualnej i zespołowej oraz warunki do readaptacji i rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym pracę z rodziną i otoczeniem osoby przebywającej w mieszkaniu w celu zapewnienia wsparcia po powrocie do środowiska;
 3. Nabór powinien być skierowany do dorosłych osób uczących się, pracujących lub korzystających z różnych środowiskowych form wsparcia i/lub uczestniczących w różnych formach szeroko pojętej rehabilitacji, w ścisłej współpracy z dzielnicowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej;
 4. Zasady naboru osób do pobytu w mieszkaniu chronionym – treningowym, w tym również na miejscu interwencyjnym powinny zapewniać jawność i przejrzystość kryteriów kwalifikacyjnych;
 5. Wymagane jest prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, w tym indywidualnych planów pracy z przebywającymi w mieszkaniu osobami;
 6. Ze względu na termin realizacji zadania zakładany okres pobytu osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu chronionym - treningowym powinien kończyć się z dniem 31 grudnia 2022 roku;
 7. Oferent powinien zapewnić okresową ewaluację realizacji celów założonych w pracy grupowej i indywidualnej.

 

Odbiorcy:

 1. dorośli mieszkańcy m. st. Warszawy;
 2. dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
 3. osoby uczące się, pracujące lub korzystające z różnych środowiskowych form wsparcia i / lub uczestniczące w różnych formach szeroko pojętej rehabilitacji społecznej.

 

Oczekiwane wskaźniki realizacji celu, które muszą zostać oszacowane w ofercie:

 1. średni czas pobytu uczestnika zadania w mieszkaniu chronionym
 2. liczba mieszkańców, którzy zwiększyli swoją samodzielność w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie poza domem rodzinnym;
 3. liczba, kwalifikacje i specjalizacja kadry pracującej na rzecz uczestników zadania – mieszkańców mieszkania chronionego;
 4. liczba godzin i rodzaje zajęć prowadzonych na rzecz uczestników zadania – mieszkańców mieszkania chronionego;
 5. liczba osób niepełnosprawnych przebywających w mieszkaniu z określeniem wieku, rodzaju niepełnosprawności;
 6. liczba osób niepełnosprawnych korzystających z miejsca interwencyjnego w mieszkaniu z określeniem wieku, rodzaju niepełnosprawności.

 

Rezultaty:

W ofercie należy określić sposób mierzenia i weryfikacji osiąganych rezultatów w następujących obszarach:

 1. przewidywana liczba mieszkańców - osób z niepełnosprawnością intelektualną, które skorzystały z zajęć organizowanych w mieszkaniu chronionym;
 2. wzrost aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 3. utrzymanie osiągniętego poziomu samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

 

Uwagi:

W ramach opisanych powyżej kryteriów merytorycznych komisja konkursowa zwróci szczególną uwagę na skonstruowanie kosztorysu oferty zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 

W kosztorysie na rok 2019 powinny znaleźć się koszty związane z realizacją zadania w zakresie doposażania mieszkania. Koszt jednostkowy przy zakupie środków trwałych nie może przekraczać kwoty 10 000 zł (wartość dotyczy kosztów jednostkowych). Suma środków przeznaczona na doposażenie w roku 2019 to maksymalnie 75 000 złotych.

W kosztorysie na rok 2020 mogą znaleźć się koszty związane z realizacją zadania w zakresie doposażania mieszkania. Koszt jednostkowy przy zakupie środków trwałych nie może przekraczać kwoty 10 000 zł (wartość dotyczy kosztów jednostkowych). Suma środków przeznaczona na doposażenie w roku 2020 to maksymalnie 20 000 złotych.

W kolejnych latach dofinansowanie może być przeznaczone na dalsze doposażenie mieszkania, przede wszystkim zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego oraz prace konserwacyjne związane z realizacją zdania. Wszelkie dokonywane zakupy środków trwałych powinny mieścić się w kwocie do 10 000 zł. (wartość dotyczy kosztów jednostkowych).

Suma środków przeznaczonych na doposażenie w latach 2021-2022 to 20 000 złotych (10 000 zł / rok)

 

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów transportu pomiędzy mieszkaniem chronionym a miejscami aktywności dziennej osób uczestniczących w treningu. Dofinansowanie transportu nie może przekroczyć 8% wartości całej oferty, w skali całego okresu realizacji zadania jak i w każdym roku. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

- benzynę,

-  wynagrodzenie kierowcy i asystenta,

- koszty eksploatacji pojazdu (o ile pojazd stanowi własność organizacji realizującej zadanie),

- zakup usługi przewozowej (z wyłączeniem firmy, z którą Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ma podpisaną umowę na realizację przewozów),

- koszt zatrudnienia asystenta transportowego.

 

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zasad kierowania oraz odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w przypadku wprowadzenia zmian w aktach prawa.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama