Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie HIV/AIDS - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego...

Reklama
Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie HIV/AIDS - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020
Nabór od 18.11.2019 do 06.12.2019 15:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020.

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020.

Cel główny programu

Wydłużenie życia w zdrowiu oraz ograniczenie skali zachorowań na choroby cywilizacyjne, w tym: zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń, rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior) oraz promocja zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Cel Szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020:  Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

Cel Operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:  Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

EDUKACJA ZDROWOTNA

Nazwa i nr zadania: 3.10 / 4.1.2 Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz wsparcie funkcjonowania osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich

Organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej tematyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową skierowanej do studentów z gdańskich uczelni wyższych zgodnie z potrzebami i oceną sytuacji epidemiologicznej m.in.: opracowanie projektu kampanii wraz z jej elementami,

opracowanie i wydanie różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji, upowszechnienie przekazu kampanijnego w

mediach (telewizja, radio, prasa, Internet) i w mediach branżowych, organizowanie stoisk informacyjnych połączonych z rozdawnictwem

materiałów edukacyjnych, dystrybucja materiałów kampanijnych, inne działania związane z kampanią

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu
o konkursie.


Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022r.


Beneficjentami mogą być:

Odbiorcy bezpośredni: studenci

Odbiorcy pośredni: ich otoczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne i globalne.

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: łącznie 30 000 zł, w latach 2020 - 2022

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama