Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki HIV/AIDS - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia...

Reklama
Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki HIV/AIDS - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020
Nabór od 18.11.2019 do 06.12.2019 15:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020

Cel główny programu

Wydłużenie życia w zdrowiu oraz ograniczenie skali zachorowań na choroby cywilizacyjne, w tym: zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń, rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior) oraz promocja zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Cel Szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017- 2020:  Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

Cel Operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:  Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

EDUKACJA ZDROWOTNA

Nazwa i nr zadania: 3.10 / 4.1.2  Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz wsparcie funkcjonowania osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich

Przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży z gdańskich szkół ponadpodstawowych poprzez realizację następujących działań: zajęcia edukacyjne, zajęcia warsztatowe, poradnictwo, konsultacje.

 

 

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu
o konkursie.


Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022r.


Beneficjentami mogą być:

Odbiorcy bezpośredni: młodzież ze szkół ponadpodstawowych

Odbiorcy pośredni: ich otoczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne i globalne.

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: łącznie 90 000 zł, w latach 2020-2022

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama