Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

III. Realizacja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Reklama
Nabór od 18.11.2019 do 09.12.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: III. Realizacja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie..

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

III. Realizacja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania wynosi 100 000,00 zł w tym:
w 2020 roku – 50 000,00 zł;
w 2021 roku – 50 000,00 zł.

1. Cel zadania: powstrzymanie stosowania przemocy w rodzinie poprzez pozyskanie umiejętności pozwalających na zmianę zachowań przemocowych i rozwijanie samokontroli oraz przestrzegania zasad współżycia w rodzinie.

2. Planowane rezultaty, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
1) w każdym roku realizacji zadnia:
a) „x” osób kończących cykl sesji grupowych,
b) „x” konsultacji indywidualnych,
c) „x” sesji grupowych,
d) „x” sesji indywidualnych w formie cyklu, dla tego samego uczestnika,
e) udział specjalistów w „x” Grupach Roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny;
2) zmiana postawy i zaprzestanie stosowania zachowań przemocowych, zastępowanie innymi alternatywnym i szczególna troska o dobro dzieci, młodzieży i innych osób zależnych doznających przemocy w rodzinie – zgodnie ze skalą zaproponowaną przez Oferenta.

3. Termin realizacji zadania: styczeń 2020 r. – grudzień 2021 r.

4. Miejsce realizacji zadania: lokal na terenie Miasta Gdańska znajdujący się w dyspozycji Oferenta.

5. Adresaci: osoby stosujące przemoc w rodzinie mieszkające na terenie Gdańska. Głównymi grupami docelowymi są:
1) członkowie rodzin, wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” – osoby, wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie;
2) osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując je do uczestnictwa w programie;
3) rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich;
4) osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez służby.

6. Zakres zadania:
1) opracowanie założeń programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
2) stały i ciągły nabór uczestników do programu w ścisłej współpracy z MOPR w Gdańsku, Sądem, KMP, Prokuraturą, GKRPA, pogotowiem socjalnym w Gdańsku oraz poprzez zgłoszenia indywidualne;
3) indywidualne rozpoznanie diagnostyczne sprawcy przemocy w systemie ciągłym;
4) prowadzenie indywidualnych konsultacji ze sprawcami przemocy w rodzinie w systemie ciągłym;
5) sesje indywidualne w formie cyklu dla tego samego uczestnika , prowadzonych ze względu na indywidualne potrzeby osób stosujących przemoc po dokonanej diagnozie uczestnika i uzasadnieniu wyboru formy pracy, osób nie kwalifikujących się na sesje grupowe;
6) prowadzenie grupy otwartej całorocznie dla 10 - 15 osób (możliwe tworzenie grupy koedukacyjnej) w cyklu 24 dwugodzinnych sesji z częstotliwością 1 raz w tygodniu;
7) dostarczenie oddziaływań zmieniających zachowania i postawy oraz rozwijających umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
8) bieżące monitorowanie pożądanych zmian u klientów w ścisłej współpracy z Policją, MOPR w Gdańsku, Sądem (również wystawianie zaświadczeń na pisemną prośbę);
9) udział specjalistów w Grupach Roboczych w ramach prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy w rodzinie (również wydawanie opinii/notatki specjalisty na potrzeby prowadzonej procedury);
10) prowadzenie rejestrów spotkań indywidualnych, grupowych, kart klienta z diagnozą, udziału w Grupach Roboczych;
11) opracowanie wyników działań – monitorowanie i ewaluacja;
12) promowanie w mediach społecznościowych i na stronie Oferenta informacji o realizacji programu.

7. Wymagania kadrowe: wymagane są kwalifikacje kadry prowadzącej program określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego
2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259).

8. Wymagana dodatkowa dokumentacja:
1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem;
2) wzór ankiety do opracowania wyników działań.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama