Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

III. Realizacja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Reklama
Nabór od 18.11.2019 do 09.12.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: III. Realizacja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie..

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

III. Realizacja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania wynosi 100 000,00 zł w tym:
w 2020 roku – 50 000,00 zł;
w 2021 roku – 50 000,00 zł.

1. Cel zadania: powstrzymanie stosowania przemocy w rodzinie poprzez pozyskanie umiejętności pozwalających na zmianę zachowań przemocowych i rozwijanie samokontroli oraz przestrzegania zasad współżycia w rodzinie.

2. Planowane rezultaty, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
1) w każdym roku realizacji zadnia:
a) „x” osób kończących cykl sesji grupowych,
b) „x” konsultacji indywidualnych,
c) „x” sesji grupowych,
d) „x” sesji indywidualnych w formie cyklu, dla tego samego uczestnika,
e) udział specjalistów w „x” Grupach Roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny;
2) zmiana postawy i zaprzestanie stosowania zachowań przemocowych, zastępowanie innymi alternatywnym i szczególna troska o dobro dzieci, młodzieży i innych osób zależnych doznających przemocy w rodzinie – zgodnie ze skalą zaproponowaną przez Oferenta.

3. Termin realizacji zadania: styczeń 2020 r. – grudzień 2021 r.

4. Miejsce realizacji zadania: lokal na terenie Miasta Gdańska znajdujący się w dyspozycji Oferenta.

5. Adresaci: osoby stosujące przemoc w rodzinie mieszkające na terenie Gdańska. Głównymi grupami docelowymi są:
1) członkowie rodzin, wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” – osoby, wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie;
2) osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując je do uczestnictwa w programie;
3) rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich;
4) osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez służby.

6. Zakres zadania:
1) opracowanie założeń programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
2) stały i ciągły nabór uczestników do programu w ścisłej współpracy z MOPR w Gdańsku, Sądem, KMP, Prokuraturą, GKRPA, pogotowiem socjalnym w Gdańsku oraz poprzez zgłoszenia indywidualne;
3) indywidualne rozpoznanie diagnostyczne sprawcy przemocy w systemie ciągłym;
4) prowadzenie indywidualnych konsultacji ze sprawcami przemocy w rodzinie w systemie ciągłym;
5) sesje indywidualne w formie cyklu dla tego samego uczestnika , prowadzonych ze względu na indywidualne potrzeby osób stosujących przemoc po dokonanej diagnozie uczestnika i uzasadnieniu wyboru formy pracy, osób nie kwalifikujących się na sesje grupowe;
6) prowadzenie grupy otwartej całorocznie dla 10 - 15 osób (możliwe tworzenie grupy koedukacyjnej) w cyklu 24 dwugodzinnych sesji z częstotliwością 1 raz w tygodniu;
7) dostarczenie oddziaływań zmieniających zachowania i postawy oraz rozwijających umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
8) bieżące monitorowanie pożądanych zmian u klientów w ścisłej współpracy z Policją, MOPR w Gdańsku, Sądem (również wystawianie zaświadczeń na pisemną prośbę);
9) udział specjalistów w Grupach Roboczych w ramach prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy w rodzinie (również wydawanie opinii/notatki specjalisty na potrzeby prowadzonej procedury);
10) prowadzenie rejestrów spotkań indywidualnych, grupowych, kart klienta z diagnozą, udziału w Grupach Roboczych;
11) opracowanie wyników działań – monitorowanie i ewaluacja;
12) promowanie w mediach społecznościowych i na stronie Oferenta informacji o realizacji programu.

7. Wymagania kadrowe: wymagane są kwalifikacje kadry prowadzącej program określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego
2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259).

8. Wymagana dodatkowa dokumentacja:
1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem;
2) wzór ankiety do opracowania wyników działań.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama