Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2020 -...

Reklama
Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2020 - 2021
Nabór od 19.11.2019 do 11.12.2019 15:00
Centrum Aktywności Seniora
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Gdyni, Centrum Aktywności Seniora ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2020 - 2021.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i     podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego:

Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora

w latach 2020 - 2021.

                                                       Szczegółowe warunki konkursu (regulamin)

I. Podstawa prawna konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b, 10, 13, 16, 17, 19 i 22 oraz art. 11 ust. 1 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

2. Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

3. Uchwale Rady Miasta Gdyni Nr XLVII/1004/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 - 2020.

 

II. Obsługa merytoryczna konkursu:

Centrum Aktywności Seniora

ul. 3 Maja 27/31

81-364 Gdynia

tel.: 58 663-50-82

e-mail: s.walkowski@cas.gdynia.pl

III. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 11 grudnia 2019 r., godz. 15:00 wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w punkcie VI.4szczegółowych warunków konkursu.

2. Oferent przystępujący do otwartego konkursu ofert może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Po złożeniu oferty należy dostarczyć do Centrum Aktywności Seniora w terminie do dnia 12 grudnia 2019 r., godz. 15:00, wygenerowane z generatora Witkac.pl: potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta wraz z wydrukowaną z generatora złożoną ofertą, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

5. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Centrum Aktywności Seniora.

 

IV. Rodzaj, termin i warunki realizacji zadania:

1. W ramach realizacji zadania dofinansowane będzie: prowadzona w klubach seniora działalność integracyjna, działalność prozdrowotna, działalność kulturalna i edukacyjna, realizacja pasji i zainteresowań, budowanie świadomości prawnej seniorów i osób we wczesnym okresie późnej dojrzałości, tworzenie grup samopomocowych, których członkowie wspierać się będą w trudnościach dnia codziennego. Działania mogą przybrać formę: spotkań, warsztatów, pogadanek, wyjazdów, ćwiczeń budujących sprawność i podobnych.

2. Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego, zgodnie z ustaleniami Gdyńskiej Rady ds. Seniorów z dnia 03.09.2014 r. nt. standaryzacji klubów Seniora, musi minimalnie zawierać pakiet na jednego członka klubu seniora w postaci:

                           - wycieczki jednodniowe 2 razy w roku

                           - wyjścia kulturalne (kino, teatr, opera itp.) 2 razy w roku

                           - udział w 2 spotkaniach okolicznościowych w roku

 3. Zgodnie z ustaleniami Gdyńskiej Rady ds. Seniorów z dnia 03.09.2014 r. nt. standaryzacji klubów seniora, klub taki musi być czynny przynajmniej raz w tygodniu.

4. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się 2 stycznia 2020 r. i zakończy do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 250.000,00 zł brutto, 125.000,00 zł na rok 2020 oraz 125.000,00 zł na rok 2021.

 

VI. Zasady i warunki składanych ofert:

1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).

3. Ponieważ zadanie obejmuje 2 lata, organizacja musi zamieścić w ofercie harmonogram na    lata 2020 – 2021 oraz kosztorys na lata 2020 - 2021.

 1. W rozdziale V. oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” należy wpisać wszystkie planowane koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania, a także koszty administracyjne, czyli obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową projektu.
 2. Kalkulacja powinna być czytelna, przejrzysta i zrozumiała.
 3. Oferent musi wykazać w ofercie wkład własny w realizację zadania nie mniejszy niż 5% wartości dotacji, o jaką się ubiega.

4. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:

 1. umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w punkcie V.C. oferty,
 2. ankieta Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
 3. oświadczenie o byciu lub nie podatnikiem VAT,
 4. aktualny odpis z KRS lub innej instytucji, potwierdzający statut prawny oferenta

5. Jeśli oferent będzie podatnikiem VAT-u, w wypadku otrzymania dotacji przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Oświadczenia o kwalifikowalności VAT-u.

6. Oferta oraz potwierdzenie złożenia oferty, wygenerowane z systemu witkac.pl, muszą być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).

7. Cele i sposoby realizacji działań, określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.

8. Fotokopie (skan) załączników poświadczone przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta należy załączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.

9. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:

 1. przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 3. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 4. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
 5. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym;
 6. działalność polityczną i religijną.

10. Nie dopuszcza się do przesunięć  z poszczególnych pozycji kosztów realizacji działań do poszczególnych pozycji kosztów administracyjnych w będącej załącznikiem do umowy kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w danym roku budżetowym bez zgody Zleceniodawcy.

11. Dopuszcza się do przesunięć :

a) pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów administracyjnych w zadaniu, o ile nie zmieni się ich suma w danym roku budżetowym.

b) z poszczególnych pozycji kosztów administracyjnych do poszczególnych pozycji kosztów realizacji działań w dowolnej wysokości, o ile przesunięcia te nie spowodują zakłóceń w realizacji zadania w danym roku budżetowym.

c) pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów realizacji danego działania w zadaniu, o ile przesunięcia te nie spowodują zakłóceń w realizacji zadania w danym roku budżetowym.

d) pomiędzy poszczególnymi pozycjami z różnych działań w zadaniu, o ile przesunięcia te nie spowodują zakłóceń w realizacji zadania w danym roku budżetowym. 

 

VII. Tryb i kryteria wyboru oferty:

1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Prezydent Miasta Gdyni podejmie decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotacje  na wsparcie realizacji zadania publicznego, po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej. Komisja oceni oferty na podstawie kryteriów oceny ustawowej i kryteriów oceny dodatkowej. Jednocześnie Komisja Oceniająca przyzna im odpowiednią liczbę punktów za każde kryterium. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

3. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

 

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

 

TAK / NIE

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).

 

0-5

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

 

0-15

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł.

 

 

0-10

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.

0-30

 

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punktów

Nazwa kryterium

Wartość punktowa

Atrakcyjność działań dla seniorów.

0-20

Liczba beneficjentów zadania.

0-5

Propozycja zadań przekraczających obowiązkowy standard.

0-15

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

5. O wyniku konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

 

VIII. Realizacja zadań publicznych tego samego rodzaju:

W 2018 roku na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2018 – 2019” Miasto Gdynia przekazało 250.000,00 zł.

 

 

Źródło: Urząd Miasta Gdyni

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama