Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja

Reklama
Nabór od 13.11.2019 do 31.12.2019 00:00
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Kierownik projektu – Małgorzata Zielińska; tel. 22/351-93-18, e-mail: malgorzata.zielinska@frdl.org.pl
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 31,5 tys. PLN
Zachęcamy gminy z terenu całego kraju do pozyskania grantu na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego udzielanego w ramach projektu: „Nowa jakość konsultacji społecznych planów zagospodarowania przestrzennego – II edycja”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, programu PO WER, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego rozpoczęła II turę naboru do projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”.

CEL PROJEKTU

Wypracowanie i upowszechnienie stosowania innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w 20 gminach z terenu całego kraju w okresie do czerwca 2021 r.

UCZESTNICY (GRANTOBIORCY):

W ramach projektu gminy otrzymują grant na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych wykraczających poza wymogi prawne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przedmiotem konsultacji społecznych może być nowy lub zmieniany dokument planistyczny:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
lub
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

KORZYŚCI:

  • Grant w wysokości do 31.500,00 PLN,

- pakietszkoleniowo-doradczy: szkolenie, warsztaty oraz indywidualne konsultacje z ekspertem ds. planowania przestrzennego i ekspertem ds. konsultacji społecznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny! Nie jest wymagany wkład własny.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Granty udzielone zostaną na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych na wybranym etapie prowadzonego przez gminę procesu planistycznego. Ponadto gminy, którym udzielony zostanie grant mogą liczyć na wsparcie doradcze w procesie konsultacyjnym udzielane przez ekspertów w zakresie konsultacji społecznych oraz w zakresie planowania przestrzennego.

pracownicy jst zajmujący się planowaniem przestrzennym.

gminy wiejskie, wiejsko-miejskie, miejskie, z wyjątkiem miast na prawach powiatu;

Reklama