Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Reklama
Nabór od 13.11.2019 do 04.12.2019 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Łączny budżet 9,808 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Dzieci
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2020.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu będzie miało formę wspierania wykonywania zadań publicznych.

Otwarty konkurs ofert  dotyczy zadania realizowanego od  01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zadania przewidziane do finansowania/dofinansowania     

1      Dotowane będą projekty o zasięgu lub znaczeniu regionalnym oraz wpisujące się w cele i kierunki działań Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 i Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020.

2      Przewiduje się dotowanie projektów, których celem jest realizacja zadania publicznego: Prowadzenie sprofilowanej regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej na terenie województwa śląskiego. Zleceniobiorca poprzez prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej będzie realizował zadania określone m.in. w Dziale I Rozdziale 3 „Instytucjonalna piecza zastępcza” ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą o wspieraniu rodziny” oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz. 1720). Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne będą w szczególności przeznaczone dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie opieki oraz rehabilitacji i będą miały charakter specjalistyczny. Charakter specjalistyczny placówki powinien być opisany w punkcie III.3 oferty oraz ujęty w statucie i regulaminie placówki (z zapisów powinno wynikać, np. iż placówka sprawuje opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną lub/i Alkoholowym Zespołem Płodowym oraz Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych lub/i uzależnieniami lub/i zaburzeniami wynikającymi z powodu wrodzonych lub nabytych chorób czy wad narządów ciała lub/i ze szczególnymi innymi zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi). Oferta powinna wskazywać, jakie formy terapii i rehabilitacji w związku z powyższym zapewni placówka.

3      Przykładowe zadania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz zasady jej funkcjonowania stanowią zał. nr 2 do Ogłoszenia. 

4      Sprofilowane regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne muszą mieć swoje siedziby na terenie Województwa Śląskiego.

5      Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna nie może mieścić się na jednej nieruchomości gruntowej, ani w jednym budynku z placówkami wymienionymi w art. 106 ust. 2a pkt 1-8 ustawy o wspieraniu rodziny, za wyjątkiem przypadków ujętych w art. 106 ust. 3 i ust. 3a ustawy.

6      Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna musi dokonywać ubezpieczenia dzieci wynikającego z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).

W przypadku zmian przepisów ustawy o wspieraniu rodziny oraz innych ustaw dotyczących funkcjonowania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej będą stosowane właściwe przepisy prawa.

Oferty można składać do 4 grudnia 2019 roku.

Oferty złożone po dniu 4 grudnia 2019 roku nie będą rozpatrywane. Podmioty, których oferty nie będą rozpatrywane z powyższego powodu, zostaną o tym fakcie poinformowane.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego potwierdzona właściwą pieczęcią z datą wpływu do ROPS.

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z  dopiskiem „Konkurs ofert – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej” w kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40–142), przy ul. Modelarskiej 10, II piętro pok. 215, czynnej w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30 lub nadesłać drogą pocztową listem poleconym na w/w adres (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego). 

Informacje finansowe i merytoryczne dotyczące konkursu, spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu konkursu oraz formularz oferty można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym ROPS od godz. 7:30 do godz.16:00 (I piętro pok. 115, 118 tel.: 032-730-68-94/97/86, e-mail: pprzado@rops-katowice.pltsaczynski@rops-katowice.plsadamczyk@rops-katowice.pl) lub na stronie internetowej ROPS www.rops-katowice.pl w zakładce Konkursy, dotacje - do dnia składania ofert oraz po rozstrzygnięciu konkursu.

Reklama