Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Reklama
Nabór od 13.11.2019 do 04.12.2019 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Łączny budżet 9,808 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina, Dzieci
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2020.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu będzie miało formę wspierania wykonywania zadań publicznych.

Otwarty konkurs ofert dotyczy zadania realizowanego od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zadania przewidziane do finansowania/dofinansowania

1 Dotowane będą projekty o zasięgu lub znaczeniu regionalnym oraz wpisujące się w cele i kierunki działań Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 i Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020.

2 Przewiduje się dotowanie projektów, których celem jest realizacja zadania publicznego: Prowadzenie sprofilowanej regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej na terenie województwa śląskiego. Zleceniobiorca poprzez prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej będzie realizował zadania określone m.in. w Dziale I Rozdziale 3 „Instytucjonalna piecza zastępcza” ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą o wspieraniu rodziny” oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz. 1720). Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne będą w szczególności *przeznaczone dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie opieki oraz rehabilitacji i będą miały charakter specjalistyczny*. Charakter specjalistyczny placówki powinien być opisany w punkcie III.3 oferty oraz ujęty w statucie i regulaminie placówki (z zapisów powinno wynikać, np. iż placówka sprawuje opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną lub/i Alkoholowym Zespołem Płodowym oraz Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych lub/i uzależnieniami lub/i zaburzeniami wynikającymi z powodu wrodzonych lub nabytych chorób czy wad narządów ciała lub/i ze szczególnymi innymi zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi). Oferta powinna wskazywać, jakie formy terapii i rehabilitacji w związku z powyższym zapewni placówka.

3 Przykładowe zadania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz zasady jej funkcjonowania stanowią zał. nr 2 do Ogłoszenia.

4 Sprofilowane regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne muszą mieć swoje siedziby na terenie Województwa Śląskiego.

5 Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna nie może mieścić się na jednej nieruchomości gruntowej, ani w jednym budynku z placówkami wymienionymi w art. 106 ust. 2a pkt 1-8 ustawy o wspieraniu rodziny, za wyjątkiem przypadków ujętych w art. 106 ust. 3 i ust. 3a ustawy.

6 Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna musi dokonywać ubezpieczenia dzieci wynikającego z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).

W przypadku zmian przepisów ustawy o wspieraniu rodziny oraz innych ustaw dotyczących funkcjonowania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej będą stosowane właściwe przepisy prawa.

Oferty można składać do 4 grudnia 2019 roku.

Oferty złożone po dniu 4 grudnia 2019 roku nie będą rozpatrywane. Podmioty, których oferty nie będą rozpatrywane z powyższego powodu, zostaną o tym fakcie poinformowane.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego potwierdzona właściwą pieczęcią z datą wpływu do ROPS.

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej” w kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40–142), przy ul. Modelarskiej 10, II piętro pok. 215, czynnej w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30 lub nadesłać drogą pocztową listem poleconym na w/w adres (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego).

Informacje finansowe i merytoryczne dotyczące konkursu, spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu konkursu oraz formularz oferty można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym ROPS od godz. 7:30 do godz.16:00 (I piętro pok. 115, 118 tel.: 032-730-68-94/97/86, e-mail: pprzado@rops-katowice.pl, tsaczynski@rops-katowice.pl, sadamczyk@rops-katowice.pl) lub na stronie internetowej ROPS www.rops-katowice.pl w zakładce Konkursy, dotacje - do dnia składania ofert oraz po rozstrzygnięciu konkursu.

Reklama