Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs MSiT: Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w roku 2020

Reklama
Nabór od 12.11.2019 do 30.11.2020 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Łączny budżet 20 mln PLN
Do 97% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 r. ”.

Rodzaj zadań przewidzianych do realizacji, wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania, wysokość środków Funduszu przeznaczonych na realizacje programu, warunki udzielania dofinansowania, termin i warunki realizacji zadań, termin i miejsce składania wniosków, termin rozpatrzenia wniosków oraz kryteria ich oceny określa „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 r.” stanowiący załącznik do decyzji nr 47 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 listopada 2019 r.

Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:

  1. preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze;
  2. harmonogram planowanych działań;
  3. preliminarz kosztów pośrednich;
  4. zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku;
  5. statut wnioskodawcy;
  6. program przygotowań odpowiednio do Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych mistrzostw świata lub mistrzostw Europy.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

1) polskie związki sportowe;

2) organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w zakresie sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać w terminie od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszej decyzji Ministra Sportu i Turystyki do dnia 30 listopada 2020 r. osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051) na adres siedziby MSiT.

Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wnioskodawcy oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

Wniosek podlega rozpatrzeniu nie później niż 60 dni od daty wpłynięcia do MSiT.

Reklama