Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs MSiT: Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w roku 2020

Reklama
Nabór od 12.11.2019 do 30.11.2020 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Łączny budżet 20 mln PLN
Do 97% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 r. ”.

Rodzaj zadań przewidzianych do realizacji, wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania, wysokość środków Funduszu przeznaczonych na realizacje programu, warunki udzielania dofinansowania, termin i warunki realizacji zadań, termin i miejsce składania wniosków, termin rozpatrzenia wniosków oraz kryteria ich oceny określa „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 r.” stanowiący załącznik do decyzji nr 47 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 listopada 2019 r.

Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:

  1. preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze;
  2. harmonogram planowanych działań;
  3. preliminarz kosztów pośrednich;
  4. zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku;
  5. statut wnioskodawcy;
  6. program przygotowań odpowiednio do Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych mistrzostw świata lub mistrzostw Europy.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

1) polskie związki sportowe;

2) organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w zakresie sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać w terminie od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszej decyzji Ministra Sportu i Turystyki do dnia 30 listopada 2020 r. osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051) na adres siedziby MSiT.

Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wnioskodawcy oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

Wniosek podlega rozpatrzeniu nie później niż 60 dni od daty wpłynięcia do MSiT.

Reklama