Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs MSiT: Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Reklama
Nabór od 12.11.2019 do 30.09.2020 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Łączny budżet 118,9 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. Minister Sportu i Turystyki, zwany dalej „Ministrem”, w 2020 roku przyznaje, w ramach posiadanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dalej „FRKF”), dofinansowanie na realizację zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w sportach olimpijskich.

2. Programem, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w Programie, objęci są zawodnicy w młodzieżowych kategoriach wiekowych, zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego – Regulaminem Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo – stanowiącym załącznik do umowy ze Zleceniobiorcą, zwani dalej: „Zawodnikami” lub „Członkami Kadry Narodowej”.

3. Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich.

4. Realizacja celów określonych w Programie następuje poprzez:

a) zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym,

b) zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie treningowym,

c) udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych lub międzynarodowych,

d) wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych.

5. Dofinansowanie szkolenia zawodników odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach zleconych przez Ministra, z możliwością dofinansowania tylko jednej akcji, w tym samym czasie.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

1. Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

a) polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”;

b) Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”;

c) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej zwane dalej „stowarzyszeniami”.

RODZAJE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

1. W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:

a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego,

b) współzawodnictwo sportowe, c) organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

2. W ramach zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego” dofinansowaniu podlegają działania związane ze:

a) szkoleniem centralnym zawodników obejmującym:

  • szkolenie zawodników kadry narodowej, zwanej dalej „KN”, mające na celu przygotowanie do współzawodnictwa w zawodach międzynarodowych, w tym mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy;
  • udział reprezentacji Polski w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w tym mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

b) szkoleniem zawodników obejmującym:

  • szkolenie młodzieży w publicznych lub niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego zwane dalej odpowiednio „SMS” lub „NSMS”;
  • udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

c) ośrodkowym szkoleniem zawodników obejmującym:

  • szkolenie młodzieży w stacjonarnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży pzs, zwanych dalej „OSSM”;
  • udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

3. W ramach zadania „Współzawodnictwo sportowe” dofinansowaniu podlegają działania związane z udziałem reprezentacji Polski w: a) Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich (dalej również jako „MIO”)

Akademickich Mistrzostwach Świata, w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich (dalej również jako „AMŚ”).

4. W ramach zadania „Organizacja zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej” dofinansowaniu podlegają działania polskich związków sportowych związane z organizacją i przeprowadzeniem w Polsce zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich.

Wnioski należy składać w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji do dnia:

a) 31 maja 2020 r. - w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego oraz współzawodnictwa sportowego;

b) 30 września 2020 r. - w przypadku organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej

  • osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP MSiT.

2. Wystąpienia o dodatkowe środki należy składać po podpisaniu umowy do dnia 30 listopada 2020 r., osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP MSiT.

3. Na kopercie należy zamieścić nazwę zadania oraz nazwę i adres Wnioskodawcy z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Departament Sportu Wyczynowego”.

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

Wniosek podlega rozpatrzeniu nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do Ministerstwa.

Reklama