Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs MSiT: Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Reklama
Nabór od 12.11.2019 do 30.09.2020 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Łączny budżet 118,9 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

1. Minister Sportu i Turystyki, zwany dalej „Ministrem”, w 2020 roku przyznaje, w ramach posiadanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dalej „FRKF”), dofinansowanie na realizację zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w sportach olimpijskich.

2. Programem, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w Programie, objęci są zawodnicy w młodzieżowych kategoriach wiekowych, zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego – Regulaminem Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo – stanowiącym załącznik do umowy ze Zleceniobiorcą, zwani dalej: „Zawodnikami” lub „Członkami Kadry Narodowej”. 

3. Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich. 

4. Realizacja celów określonych w Programie następuje poprzez: 

a) zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym, 

b) zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie treningowym, 

c) udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych lub międzynarodowych, 

d) wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych.

5. Dofinansowanie szkolenia zawodników odbywać się będzie niezależnie od ich udziału w innych zadaniach zleconych przez Ministra, z możliwością dofinansowania tylko jednej akcji, w tym samym czasie.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

1. Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać: 

a) polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”;

b) Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”; 

c) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej zwane dalej „stowarzyszeniami”.

RODZAJE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI 

1. W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania: 

a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego, 

b) współzawodnictwo sportowe, c) organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

2. W ramach zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego” dofinansowaniu podlegają działania związane ze: 

a) szkoleniem centralnym zawodników obejmującym: 

  • szkolenie zawodników kadry narodowej, zwanej dalej „KN”, mające na celu przygotowanie do współzawodnictwa w zawodach międzynarodowych, w tym mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy; 
  • udział reprezentacji Polski w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w tym mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

b) szkoleniem zawodników obejmującym: 

  • szkolenie młodzieży w publicznych lub niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego zwane dalej odpowiednio „SMS” lub „NSMS”; 
  • udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

c) ośrodkowym szkoleniem zawodników obejmującym:

  • szkolenie młodzieży w stacjonarnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży pzs, zwanych dalej „OSSM”; 
  • udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych, w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

3. W ramach zadania „Współzawodnictwo sportowe” dofinansowaniu podlegają działania związane z udziałem reprezentacji Polski w: a) Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich (dalej również jako „MIO”)

Akademickich Mistrzostwach Świata, w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich (dalej również jako „AMŚ”).

4. W ramach zadania „Organizacja zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej” dofinansowaniu podlegają działania polskich związków sportowych związane z organizacją i przeprowadzeniem w Polsce zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich.

Wnioski należy składać w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji do dnia:

a) 31 maja 2020 r. - w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego oraz współzawodnictwa sportowego; 

b) 30 września 2020 r. - w przypadku organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej

  • osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP MSiT.

2. Wystąpienia o dodatkowe środki należy składać po podpisaniu umowy do dnia 30 listopada 2020 r., osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP MSiT.

3. Na kopercie należy zamieścić nazwę zadania oraz nazwę i adres Wnioskodawcy z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Departament Sportu Wyczynowego”.

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW 

Wniosek podlega rozpatrzeniu nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do Ministerstwa.

Reklama