Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Aktywny senior w budżecie obywatelskim IV

Reklama
Nabór od 13.11.2019 do 04.12.2019 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Aktywny senior w budżecie obywatelskim IV.

Odbiorcy zadania:

Seniorzy, dodatkowo jedną z grup odbiorców mogą być osoby z nimi pracujące.

Realizacja zadania:

Seniorzy w ramach podejmowanych zadań, powinni być wspierani i zachęceni do angażowania na wszystkich etapach budżetu obywatelskiego.

Jedną z grup objętych działaniami mogą być osoby pracujące na co dzień z seniorami. Celem tych działań powinno być przygotowanie tych osób do prowadzenia samodzielnych działań wśród osób starszych wzmacniających ich udział w budżecie obywatelskim.

Osoby pracujące z seniorami powinny zostać przygotowane do wspierania seniorów do uczestnictwa w procesie.

Dotychczasowe działania:

W ramach dotychczasowych edycji konkursu „Aktywny Senior w budżecie partycypacyjnym” działania obejmowały przede wszystkim: Ochotę, Pragę Północ, Śródmieście, Targówek, Wolę i Żoliborz.

 

Udział seniorów w budżecie obywatelskim:

Budżet obywatelski to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszając projekty, dyskutując nad nimi, a potem oddając na nie swój głos. Projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców, wpisywane są do budżetu m.st. Warszawy i realizowane w najbliższym roku budżetowym. Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców to 0,5% wydatków m.st. Warszawy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.  

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że odsetek seniorów, którzy biorą udział w tym procesie jest niewielki.

Tabela. Frekwencja w głosowaniu wśród osób, które ukończyły 60 lat.

Dzielnica

Frekwencja w głosowaniu wśród osób powyżej
60 r.ż. w 2017 roku

Frekwencja w głosowaniu wśród osób powyżej
60 r.ż. w 2018 roku

Mieszkańcy poszczególnych dzielnic powyżej
60 r.ż.  2018

Bemowo

2,25%

6,80%

27%

Białołęka

7,85%

7,74%

14%

Bielany

4,25%

14,73%

31%

Mokotów

4,53%

13,41%

32%

Ochota

3,98%

19,13%

30%

Praga-Południe

3,35%

14,13%

30%

Praga-Północ

3,81%

14,17%

28%

Rembertów

4,40%

9,86%

24%

Śródmieście

1,94%

15,37%

33%

Targówek

3,28%

8,53%

29%

Ursus

3,03%

10,46%

20%

Ursynów

5,48%

13,98%

27%

Wawer

5,78%

17,77%

25%

Wesoła

7,71%

13,62%

21%

Wilanów

4,74%

7,31%

15%

Włochy

3,09%

9,15%

24%

Wola

2,51%

9,04%

29%

Żoliborz

5,42%

13,67%

29%

Warszawa

3,88%

12,53%

27%

 

Źródło: Analiza własna,
Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych, GUS 2018

 

Istotne jest podnoszenie aktywności społecznej osób starszych, dlatego warto w ramach realizowanego zadania przedstawić także inne narzędzia włączania się w życie społeczne miasta (m.in.: rady seniorów, wolontariat, inicjatywa lokalna).

 

Przy ocenie ofert w postępowaniu konkursowym Komisja zwróci szczególną uwagę na:

 • uzasadnienie wybrania dzielnicy/dzielnic, w której będą prowadzone działania;

 • uwzględnienie realizacji działań w więcej niż jednej dzielnicy;

 • opis formuły spotkań, metod pracy z mieszkańcami, sposobów dotarcia i kanałów promocyjno-informacyjnych na temat realizacji zadania;

 • uwzględnienie harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego w Warszawie;

 • uwzględnienie realizacji zadań w dzielnicach, w których m.st. Warszawa do tej pory nie prowadziła podobnych działań, oraz w których zaangażowanie seniorów jest najmniejsze;

 • uwzględnienie w ofercie informacji o potencjalnych partnerach: formalnych
  i nieformalnych grupach, lokalnych organizacji pozarządowych, lokalnych instytucjach (domach kultury, bibliotekach, ośrodkach pomocy społecznej, lokalnych firmach i innych) i miejscu/miejscach organizacji spotkań, wraz z opisem dotychczasowych doświadczeń we współpracy lub planów na nawiązanie współpracy;

 • dostosowanie metod upowszechniania wiedzy na temat budżetu obywatelskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych (przede wszystkim niepełnosprawnych słuchowo oraz wzrokowo);

 • doświadczenie w realizacji przedsięwzięć wspierających aktywność społeczną
  i obywatelską mieszkańców;

 • posiadanie wyspecjalizowanej merytorycznie i doświadczonej kadry.

   

  W ramach realizacji zadania wyłonieni oferenci zobowiązani będą do:

 • udziału na początku realizacji zadania w spotkaniu na temat budżetu obywatelskiego organizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;

 • stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji zadania, m.in. poprzez udział w regularnych spotkaniach w trakcie realizacji zadania;

 • zbierania i przekazania do Centrum Komunikacji Społecznej dokumentacji potwierdzającej odbyte działania (listy obecności, zdjęcia itp.);

 • wykonania podczas prowadzonych działań fotografii oraz przekazania ich wraz ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;

 • korzystania z oficjalnej identyfikacji wizualnej stworzonej na potrzeby przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2021 (w ramach potrzeb);

 • w przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania:

 • stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz w ofercie wykazać jak będą stosowane;

 • umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania);

 • przygotowania oraz przekazania Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy raportu zawierającego w szczególności informacje o:

 • danych statystycznych (np.: liczbie uczestników, ich szacowanym wieku, płci, liczbie osób biorących aktywny udział w projekcie itp.);

 • przygotowania rekomendacji dotyczących dalszej promocji narzędzi partycypacji wśród mieszkańców Warszawy, które będą wykorzystywane i rozpowszechnianie przez m.st. Warszawa oraz włączaniu mieszkańców w budżet obywatelski.

  Materiały powstałe w ramach realizacji zadania:

 • Wybrany podmiot/podmioty zostanie/zostaną zobowiązane do przekazania m.st. Warszawie praw autorskich do wszystkich materiałów stworzonych w ramach wykonywania zadania oraz do udzielenia m.st. Warszawie upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do wymienionych powyżej materiałów wraz z możliwością udzielania dalszego upoważniania osobom trzecim. Po zakończeniu realizacji zadania m.st. Warszawa może udzielić licencji na korzystanie z tych materiałów;

 • m.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów powstałych
  w ramach realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.

 

Dodatkowe informacje:

 • W trakcie realizacji zadania niedopuszczalne jest zachęcanie do głosowania na konkretne projekty.

 • Część materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury i ulotki o budżecie obywatelskim) będzie zapewniona przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

 • Planowane jest dofinansowanie działań w wybranych dzielnicach. Jedna oferta może zawierać propozycję realizacji zadania w kilku dzielnicach. Komisja oceniająca oferty zastrzega sobie możliwość zmiany dzielnicy w uzasadnionych przypadkach,

 • Podczas etapu składania ofert planowana jest organizacja spotkania z przedstawicielami organizacji zainteresowanych konkursem. Data i godzina spotkania zostanie podana na stronie www.ngo.um.warszawa.pl
  oraz www.twojbudzet.um.warszawa.pl .

W konkursie może zostać wyłonionych kilka podmiotów.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama