Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją...

Reklama
Konkurs ofert: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacja prawna
Nabór od 07.11.2019 do 28.11.2019 09:00
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych
Łączny budżet 62,04 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 62,04 tys. PLN
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2020 r.”.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie Powiatu Bieszczadzkiego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wg poniższego harmonogramu: Harmonogram działania punktu: a) W Urzędzie Gminy Czarna – 1 dzień b) W Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych – 4 dni

Zakłada się świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w wszystkich lokalizacjach Punktu. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja ma być przeprowadzana w razie potrzeby w każdej lokalizacji Punktu. Jedno spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. w zakresie przeprowadzenia mediacji), podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

Jednocześnie zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany miejsc lokalizacji punktu oraz godzin działania punktu.

O powierzenie prowadzenia punktu na obszarze danego województwa może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na realizację zadania - prowadzenie jednego punktu w 2020 r. przeznacza się kwotę 60 060 zł. (Słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na wynagrodzenia oraz kwotę 1980,00 zł (Słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych) na edukację prawną.

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonana tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), należy składać za pośrednictwem poczty w terminie do 28.11.2019 r. do godz. 9:00 pod adres: Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne lub osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, pok. nr 8. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania:
„„Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2020 r.”. oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

Reklama