Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją...

Reklama
Konkurs ofert: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacja prawna
Nabór od 07.11.2019 do 28.11.2019 09:00
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych
Łączny budżet 62,04 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 62,04 tys. PLN
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2020 r.”.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie Powiatu Bieszczadzkiego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wg poniższego harmonogramu: Harmonogram działania punktu: a) W Urzędzie Gminy Czarna – 1 dzień b) W Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych – 4 dni  

Zakłada się świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w wszystkich lokalizacjach Punktu.    W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się,  że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja ma być przeprowadzana w razie potrzeby w każdej lokalizacji Punktu. Jedno spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. w zakresie przeprowadzenia mediacji), podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.  

Jednocześnie zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany miejsc lokalizacji punktu oraz godzin działania punktu. 

O powierzenie prowadzenia punktu na obszarze danego województwa może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na realizację zadania - prowadzenie jednego punktu w 2020 r. przeznacza się kwotę 60 060 zł. (Słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na wynagrodzenia oraz kwotę 1980,00 zł (Słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych) na edukację prawną.

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonana tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), należy składać za pośrednictwem poczty w terminie do 28.11.2019 r. do godz. 9:00 pod adres: Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne lub osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, pok. nr 8. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania:  
„„Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2020 r.”. oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

Reklama