Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWP: Działanie 8.3 - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Reklama
Nabór od 30.10.2019 do 22.11.2019 15:30
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Pytania i odpowiedzi Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl
Łączny budżet 5 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-044/19 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Termin, od którego można składać wnioski

30.10.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

22.11.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla usług mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego poprzez:

  1. tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach, w tym miejsc krótkookresowego pobytu,
  2. sfinansowanie form pomocy w postaci mieszkania chronionego/wspomaganego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 5 000 000,00 PLN

Dodatkowych informacji udziela

Wydział Integracji Społecznej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17/ 74 32 822, 17/ 85 09 255,

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17 743 28 05.

Reklama