Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs RPOWP: Działanie 8.3 - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Reklama
Nabór od 30.10.2019 do 22.11.2019 15:30
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Pytania i odpowiedzi Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl
Łączny budżet 5 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-044/19 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Termin, od którego można składać wnioski

30.10.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

22.11.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla usług mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego poprzez:

  1. tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach, w tym miejsc krótkookresowego pobytu,
  2. sfinansowanie form pomocy w postaci mieszkania chronionego/wspomaganego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 000 000,00 PLN

Dodatkowych informacji udziela

Wydział Integracji Społecznej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17/ 74 32 822, 17/ 85 09 255,

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel. 17 743 28 05.

Reklama