Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a - działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a - działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na terenie województwie zachodniopomorskiego
Nabór od 04.11.2019 do 06.11.2019 08:27
Wydział Współpracy Społecznej
Łączny budżet 12 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Mniejszości narodowe

Dział I Rodzaj zadania

Realizacja  zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na terenie województwa zachodniopomorskiego

 

Dział II Planowane środki na realizację ww. zadań 12.000 zł (słownie: dwanaście  tysięcy złotych) według stanu na dzień ogłoszonego naboru.

 

Dział III Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji to organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r., poz. 668 ze zm.), realizujące zadania statutowe w danej dziedzinie tj. w sferze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy) na terenie woj. Zachodniopomorskiego, w tym  działalność 

 na rzecz mniejszości narodowych ietnicznych oraz języka regionalnego (zgodnie z zapisami Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019).

 

Dział IV Wymagania w zakresie składanych ofert

Aby oferta mogła być rozpatrzona w trybie małego grantu musi spełniać następujące warunki:

1)  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł;

2) zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (uwaga: 90 dni nie jest równoznaczne z 3 miesiącami, bowiem niektóre miesiące trwają 31 dni);

3) jedna organizacja (podmiot) w danym roku nie może otrzymać więcej niż 20.000 złotych w uproszczonym trybie (tryb poza konkursowy),

4) wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego) w omawianym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 tej ustawy,

5) zadanie przedstawione do realizacji musi mieć charakter regionalny,

6) oferta na realizację zadania musi być złożona w generatorze nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania wskazanym w ofercie.

 

Dział V Składanie ofert:

1) Wszystkie oferty składane są do Urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora witkac.pl

2) Każda oferta złożona w generatorze otrzymuje swój numer indentyfikacyjny tzw. sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną złożoną w generatorze.

3) Podmiot składający ofertę przez generator zobowiązany jest do złożenia w formie załącznika do oferty „potwierdzenia złożenia oferty” w postaci skanu stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszonego naboru.

4)  „Potwierdzenie złożenia oferty”, wymaga  podpisania zgodnie ze sposobem reprezentacji w zakresie oświadczenia woli podmiotu i składane jest w generatorze w postaci skanu.

5) O złożeniu oferty do Urzędu decyduje data złożenia oferty w generatorze wraz z potwierdzeniem jej złożenia.

6) Oferty składane poza generatorem lub złożone bez „potwierdzenia ich złożenia” nie będą podlegały rozpatrzeniu.

7) Załączniki do oferty składane są wyłącznie w formie skanu tj. przed złożeniem oferty w generatorze należy załączyć  załączniki do oferty i następnie złożyć ofertę.

 

Dział VI Nabór oferty prowadzony jest w trybie ciągłym do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ich realizację o których mowa w Dziale II. nie dłużej jednak niż do dnia 08 listopada 2019 r.

 

Dział VII

Szczegółowych informacji w zakresie ogłoszonego naboru udziela Wydział Współpracy Społecznej, Biuro ds. organizacji pozarządowych,  głowny specjalista Marek karapuda, tel. 91  44 16 239 (mkarapuda@wzp.pl) oraz Kierownik –  Magdalena Pieczyńska, tel. 91 44 16 224.

 

Wymagane załączniki do oferty:

  1. Załącznik nr 1 – potwierdzenie złożenia oferty (skan) - załącznik obligatoryjny,
  2. Załącznik nr 2 - W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta (skan) – załącznik fakultatywny.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama