Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w ramach...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w ramach wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nabór od 04.11.2019 do 17.11.2019 23:59
Departament Spraw Społecznych - Biuro Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego
Łączny budżet 5,007 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5,007 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

Złożenie oferty na realizację zadań w trybie uproszczonym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez oferenta zapoznania się z treścią obowiązujących procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjętych uchwałą Nr 2/56/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r

Celem realizacji zadań publicznych w trybie uproszczonym jest wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na trudną sytuację życiową.

W ramach naboru ofert w trybie uproszczonym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, przewiduje się dofinansowanie zadań w następujących obszarach:

  • Działania ukierunkowane na poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci
  • i młodzieży w wieku 6-19 lat;
  • Działania ukierunkowane na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat);
  • Działania zapewniające uspołecznienie dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat;
  • Działania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat uwzględniające zagadnienia i umiejętności przygotowujące do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie: przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, dialog międzykulturowy, edukacja globalna, międzynarodowa ochrona praw człowieka.

 

Kategorie kosztów, które mogą być pokryte z dotacji Województwa wskazane są w § 4 ust. 3 ww. procedur. W ramach dotacji mogą być pokryte koszty obsługi zadania do wysokości 40% dotacji, w tym: koszty administracyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości 30% przyznanej dotacji.

Ze względów organizacyjnych, zaleca się składanie ofert miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.

Oceny ofert w trybie uproszczonym złożonych w wersji elektronicznej za pomocą Generatora ofert oraz w wersji papierowej (wydruk z Generatora ofert), dokonują pracownicy komórek organizacyjnych, w oparciu o kryteria zawarte w karcie oceny zadania. Uznanie bądź brak uznania celowości realizacji zadania, leży w kompetencji dyrektora właściwego departamentu. Decyzję o przyznaniu dotacji, bądź odmowie jej przyznania podejmuje Zarząd Województwa w formie uchwały.

Korzystanie z trybu uproszczonego powinno mieć miejsce w następujących przypadkach: 

  • kiedy realizację danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru ofert w konkursach;
  • kiedy termin realizacji projektu przypada na I kwartał, tj. okres przed rozstrzygnięciem konkursów. Oferty składane w terminie trwania procedury  konkursowej na zadania, których termin realizacji określono na II, III i IV kwartał roku mogą być  uznane za niecelowe i nie będą podlegały ocenie, a dyrektor właściwej komórki organizacyjnej niezwłocznie powiadamia o tym fakcie podmiot składający ofertę.

W przypadku, gdy Zleceniodawca proponuje przeznaczyć na realizację zadania publicznego dotację w kwocie niższej niż wnioskowana przez Oferenta, właściwa komórka organizacyjna w imieniu Zleceniodawcy, przeprowadza negocjacje w tym zakresie. Po zakończeniu negocjacji, Oferent, który uznał, że realizacja zadania w oparciu o zaproponowaną kwotę dotacji:

  • jest możliwa, przesyła niezwłocznie drogą elektroniczną za pomocą Generatora ofert oraz w formie papierowej stosowną aktualizację oferty stanowiącą załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w § 2 ust. 24. W sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 6 Oferent składa propozycję korekty wyłącznie w wersji papierowej;
  • nie jest możliwa, Oferent informuje na piśmie, iż odstępuję od realizacji zadania.

W przypadku braku uznania celowości realizacji zadania publicznego na podstawie kryteriów określonych w karcie oceny zadania, Zarząd Województwa podejmuje uchwałę o nieprzyznaniu dofinansowania. Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia trybu uproszczonego nie stosuje się trybu odwoławczego.

W przypadku braku środków na dofinansowanie zadania będącego przedmiotem oferty, nie podlega ona ocenie, a dyrektor właściwej komórki organizacyjnej niezwłocznie powiadamia o tym fakcie podmiot składający ofertę.

W przypadku, gdy oferta nie spełnia wymogów formalnych, nie podlega ona ocenie.

W trybie uproszczonym nie można składać tej samej oferty, która została złożona w ramach otwartego konkursu ofert w danym roku. Pod pojęciem tej samej oferty należy rozumieć ofertę o tym samym tytule zadania oraz zidentyfikowanych tych samych działaniach skierowanych do tych samych odbiorców.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama