Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWŚ: Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 10.01.2020 00:00
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.
Łączny budżet 5,18 mln PLN
Do 92% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-273/19 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Konkurs nie jest podzielony na rundy 

Konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

 Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez:

 1. Profilaktyka społeczna skierowana do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp.
 2. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne (poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone w oparciu o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby uczestników może być realizowane tylko jako integralna część kompleksowego projektu).
 3. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych.

Wsparcie przewidziane w ramach typu projektu nr 3 musi być realizowane łącznie z co najmniej jednym z typów projektu od 1,2.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego, 
 • jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, 
 • instytucje pomocy i integracji społecznej, 
 • podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe. 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: wynosi 5 180 000,00 PLN, w tym 4 760 000,00 000 PLN stanowią środki Unii Europejskiej, a 420 000,00 PLN pochodzi z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 7,5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 7,5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

UWAGA – W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób 
z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia. Szczegóły zostały zawarte w regulaminie konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 29 listopada 2019 r. do dnia 10 stycznia 2020 r.:

 • w wersji elektronicznej (od 29.11.2019 r. – godz. 7:00 do 10.01.2020 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ)

oraz

 • w wersji papierowej (w dni robocze od 29 listopada 2019 r. godz. 7:30 do 10 stycznia 2020 godz. 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 10.01.2020 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na koniec marca 2020 r.

Dodatkowo informacji udziela:

 • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail: GPI@sejmik.kielce.pl (obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: PIFEsandomierz@sejmik.kielce.pl (obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski).
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17) 
  e-mail: PIFEskarzysko@sejmik.kielce.pl (obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki).
Reklama