Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs RPOWL: Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne

Reklama
Nabór od 02.12.2019 do 31.12.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W sprawach dotyczących Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne informacje udzielane są pod nr tel. (81) 81 478 14 72 i za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl
Łączny budżet 33,529 mln PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 02-12-2019 do 31-12-2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do października 2020 roku.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI2014 dostępnego pod adresem www.lsi2014.lubelskie.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną

 • Parki narodowe i krajobrazowe

 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

- Organizacje pozarządowe

 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

 • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne

 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska, kultury, turystyki

 • W przypadku jednostek współprowadzonych z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowanie projektów będzie możliwe w ramach PO IŚ. Projekty takich jednostek nie będą mogły uzyskać dofinansowania w ramach RPO WL.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie, modernizacja i roboty budowlane (z wyłączeniem rozbiórki) dotyczące zabytków i zespołów tych zabytków wraz z otoczeniem i/lub przystosowanie ich na cele kulturalne.
 2. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury (w szczególności ośrodki kultury, biblioteki publiczne itp.) przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze.
 3. Projekty z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego.
 4. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń.
 5. Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt. 1 i 2.- ochroną zabytków ruchomych jedynie jako element projektu,
 • zagospodarowaniem terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt. 1 i 2.

Dopuszcza się realizację działań związanych z:

 1. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków.
 2. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, m.in. infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, mola, przystanie wodne, bulwary, promenady), itp.

Dopuszcza się roboty budowlane i modernizację infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt. 6 i 7.

Maksymalna całkowita wartość projektu:

 • Typy projektów nr 1 - 5: poniżej 4 mln PLN całkowitych kosztów projektu,

 • Typ projektu nr 6 i 7: poniżej 2 mln PLN całkowitych kosztów projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu

Finanse

Procent dofinansowania projektu

 1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR:
 • projekty objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis: zgodnie ze schematem pomocowym, o którym mowa w rozdziale V pkt. 5.4 ppkt 3, niniejszego Regulaminu (z zastrzeżeniem, że maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych.

 • projekty nieobjęte pomocą publiczną i generuje dochód[1] 85% wydatków kwalifikowalnych (zgodnie z luką finansową tam, gdzie dotyczy[2]),

 • projekty nieobjęte pomocą publiczną (projekty niespełniające przesłanek występowania pomocy publicznej) i niegenerujące dochodu: 85% wydatków kwalifikowalnych,

 1. Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie (środki EFRR + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa[3] lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez odrębną instytucję):
 • projekty nieobjęte pomocą publiczną/w części nieobjęte pomocą publiczną i niegenerujące dochodu: 95%,

 • projekty nieobjęte pomocą publiczną i generujące dochód: 85% (zgodnie z luką finansową tam gdzie dotyczy ),

 • projekty objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis: zgodnie ze schematem pomocowym, o którym mowa w rozdziale V pkt. 5.4 ppkt 3, niniejszego Regulaminu (z zastrzeżeniem, że maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 33 529 414,65 PLN, w tym EFRR 30 000 001,66 PLN oraz BP 3 529 412,99 PLN.

[1] Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym 1303/2013 „dochód” oznacza wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników na towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia. Oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację są traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność.

[2] Nie dotyczy projektów, o których mowa w art.61 ust 7 lit. b Rozporządzenia ogólnego 1303/2013.

[3] Przyznawane przez IZ RPO w ramach RPO WL projektom, które spełniły kryteria oceny projektów dotyczące wpływu projektu na rewitalizację danego obszaru. Środki z budżetu państwa w ramach RPO WL nie mogą zostać przyznane projektom generującym dochód lub podlegających regułom pomocy publicznej.

Reklama