Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta...

Reklama
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Radomia w 2020r
Nabór od 31.10.2019 do 21.11.2019 15:30
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Łączny budżet 318,12 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 63,624 tys. do 318,12 tys. PLN
Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Radomia w 2020r..

           

Nr konkursu: KZP/ZS/V/17/2019

GMINA MIASTA RADOMIA

reprezentowana przez

PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020r.

Obszar zadania: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa i/lub  udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  a także edukacji prawnej

 

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania niżej wymienionego zadania, będącego zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat wraz
z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

 

Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego

 

Lp.

Tytuł zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Termin realizacji zadania

 

Prowadzenie   punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   oraz edukacji prawnej  na terenie Miasta Radomia w 2020r.

               318 120,00 zł.

od 1 stycznia 2020r.
 do 31 grudnia 2020r.

 

 1.  Rodzaj zadania:
  1. Zadanie  polegać będzie na prowadzeniu pięciu punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna w tym nieodpłatna mediacja lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatna mediacja oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zwane dalej „punktami” znajdują się w lokalach przy ul. Reja 5 oraz przy  ul. Struga 88 w Radomiu.
  2. W otwartym konkursie ofert mogą być składane oferty na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:
 1. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo
 2. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.                                                                                                                                     3. Trzy punkty   przeznacza się na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a dwa na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej. W przypadku gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenia wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub w art. 4 ust.1 pkt 22a które spełniają odpowiednio warunki  opisane w pkt 2-3. Warunki wskazane w pkt 2-3 muszą zostać spełnione łącznie, w zależności od zakresu składanej oferty.
 2. O powierzenie prowadzenia w punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w tym nieodpłatna mediacja, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, która łącznie spełnia następujące warunki:
 1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
 2. posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 );
 3. posiada umowę zawartą z mediatorem o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.294);
 4. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

-   profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

- przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

       e)  opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej

       f) wpisana jest na listę prowadzoną przez Wojewodę Mazowieckiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

3. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatna mediacja, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która, łącznie spełnia następujące warunki:                                                                                  a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;                                                                                                                                                                                                                                                                                            b) posiada umowę zawartą z osobą, która:

            - posiada wykształcenie wyższe,

- ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej „szkoleniem”, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294),

            - korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

     c) posiada umowę zawartą z mediatorem o którym mowa w art. 4a ust 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji       prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294);

d) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

-poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,

- profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa   obywatelskiego,

- przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

        e) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

        f)  wpisana jest na listę prowadzoną przez Wojewodę Mazowieckiego w zakresie  świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

4. O powierzenie realizacji zadania nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która  w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji  i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie określone  w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 294), winny być udzielane na rzecz osób fizycznych wymienionych w art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy w okresie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej będzie funkcjonować sekwencyjnie (jeden po drugim) w lokalach znajdujących się w budynku przy ul. Reja 5 oraz przy ul. Struga 88   w Radomiu.
 4. Nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa będzie udzielane w każdym z punktów przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z wykazem planowanych dyżurów  określonym przez Prezydenta Miasta Radomia  w związku z art. 9 ust. 3 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 294).  
 5. Gmina Miasta Radomia zapewni w lokalach, w których ma być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej, w tym do sieci Internet i za jego pośrednictwem korzystanie z powszechnie dostępnych baz aktów prawnych, a także wyposażenie lokali umożliwiające udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej oraz bezpieczne przechowywanie dokumentów.
 6. Wysokość dotacji przeznaczonej na jeden punkt wynosi  63 624,00 zł. rocznie, w tym na edukację prawną 3 564,00 zł.  
 7. Dotację na realizację zadania otrzymują oferenci, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 8. Dotacja jest przeznaczona na powierzenie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 10. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasta Radomia a oferentem.
 11. Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne podmioty bądź jednostki.
 12. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze Miasta Radomia. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na pisemne żądanie Prezydenta Miasta Radomia. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru może nastąpić w trakcie całego  roku. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 roku.
 13. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji,   o której mowa wyżej nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 14.  W ramach umowy, organizacji pozarządowej zostanie powierzone jednocześnie zadanie z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze, co najmniej jednego zadania na rok, na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.   W umowie Prezydent Miasta Radomia określi formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

 

IV. Termin i warunki składania ofert:

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie oferty w generatorze wniosków, przesłanie jej elektronicznie za pomocą generatora oraz wydrukowanie i złożenie jej wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 21 listopada 2019r.
 2. Dopuszcza się stosowanie nazw własnych zadania (jako dopisek po tytule zadania).
 3. Jeden wydrukowany i podpisany egzemplarz oferty (tożsamy z przesłaną wersją elektroniczną) wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie w jeden z niżej wymienionych sposobów:
 1. osobiście w godzinach: 7.30 – 15.30 w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 53, p.182.
 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres sekretariatu Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53.

 

UWAGA!

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu wersji papierowejdo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

 

      4. Jedna organizacja może złożyć  1 ofertę w ramach zadania na prowadzenie jednego punktu bądź większej liczby punktów.

      5. Oferta w wersji papierowej powinna być opatrzona pieczątką oferenta, złożona wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie na której powinny znajdować się następujące informacje:

 1. nazwa i siedziba oferenta lub pieczątka oferenta;
 2. numer konkursu;
 3. obszar zadania publicznego zgodny z obszarem podanym w ogłoszeniu;
 4. tytuł zadania;
 5. wysokość wnioskowanej kwoty dotacji;
 6. suma kontrolna oferty.

 

Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”. W przypadku ,,niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru. Dokument uznaje się za poprawny pod względem formalnym, gdy zostaną skreślone wszystkie niepotrzebne sformułowania oznaczone cyfrą 1) oraz zostaną podane wszystkie żądane informacje.

 

 

 

       V. Do oferty należy dołączyć:

 1. Kopię aktualnego odpisu lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu (poświadczoną  „za zgodność z oryginałem” na dzień składania oferty przez oferenta):                                                                                                                                                                                                           1) w przypadku fundacji i stowarzyszeń - zgodny ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od daty jego wystawienia odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego;                                  2) w przypadku pozostałych podmiotów - inne dokumenty właściwe dla podmiotu;                                                                                                                                                                3) w przypadku podmiotów znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia, dopuszcza się złożenie oświadczenia oferenta zawierające:                                        a) nazwę rejestru (np. Ewidencja Prezydenta Miasta Radomia);                                                                                                                                                                                           b) numer pozycji pod którym podmiot został wpisany;                                                                                                                                                                                                         c) imienny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań majątkowych;                                                                                                                             d) sposób reprezentowania organizacji zgodny z zapisem statutowym                                                                                                                                                                          2.Kopię aktualnego statutu oferenta – poświadczoną  „za zgodność z oryginałem” na dzień składania oferty przez oferenta.                                                                                                     3. Umowę zawartą pomiędzy organizacjami pozarządowymi – w przypadku składania oferty wspólnej.                                                                                                                                   4. Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.                                                                                                                                                                                          5. Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z mediatorem o którym mowa w art. 11 ust. 3   pkt 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.                                                                                                                                                                                                                                                                           6. Kopię decyzji Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wpisu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na terenie województwa mazowieckiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/ nieodpłatnej mediacji.                                                                                                                                                               7. W przypadku złożenia oferty na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności   z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego zgodne z art. 11 ust. 3a  pkt 2  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.                                                             8. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych albo świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego.                                                               

 

Dodatkowo:

W przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem oferenta konieczne, jest dołączenie pełnomocnictwa do działania
w imieniu oferenta.

 

W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imienia oferenta (-ów).

UWAGA:

 • Kopie dokumentów składane łącznie z ofertą powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem na dzień … ” przez oferenta (osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę).
 • Dokumenty powinny być spięte w jedną całość.                                                                                                                                                                                                         VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Radomia.
  2. Termin wyboru oferty nastąpi z chwilą opublikowania Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert.
  3. Komisja rozpatruje oferty w dwóch etapach: jawnym i niejawnym.
  4. Komisja w ramach konkursu ocenia oferty w skali od 1 do 30 punktów.
  5. Komisja rozpatruje oferty w ciągu 30 dni licząc od następnego dnia po ostatnim dniu składania ofert wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
  6. Komisja przygotowuje rekomendacje ofert wraz z określeniem wysokości dotacji  i przedstawia rozstrzygnięcie konkursu do akceptacji Prezydenta Miasta Radomia.
  7. Decyzja Prezydenta Miasta Radomia w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanej dotacji jest ostateczna i nie stosuje się do niej trybu odwoławczego.
  8. Decyzja Prezydenta Miasta Radomia stanowi podstawę do zawarcia umów z oferentami, których oferty zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym.
  9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
  10. Prezydent Miasta Radomia może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia  w ustalonym terminie – dodatkowych informacji, wyjaśnień i dokumentów.

VII.  Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. Złożone po terminie.
 2. Nieprzesłane za pomocą generatora w wersji elektronicznej.
 3. Złożone na drukach innych niż wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Których otrzymane sumy kontrolne w wersji elektronicznej i papierowej nie są zgodne.
 5. Dotyczące zadania niezgodnego z  ogłoszeniem konkursowym.
 6. Dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową organizacji.
 7. Złożone przez podmiot nieuprawniony (inny niż określony w ogłoszeniu o konkursie).
 8. Nie podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie, KRS, innym rejestrze lub dokumencie.
 9. Z innych powodów, o których mowa w ustawie o finansach publicznych i ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 10. Niekompletne (brak załączników).
 11. Niespełniające wymogów zawartych w części IV ust. 5 niniejszego ogłoszenia odnoszącego się do sposobu oznaczenia koperty.
 12. Wypełnione niepoprawnie, brak skreśleń w przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” oraz brak żądanych informacji. 

Dotacja udzielana na realizację zadania objętego niniejszym konkursem nie może być przeznaczona na dofinansowanie prowadzonej przez oferenta działalności gospodarczej.

VIII. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

Wyboru ofert dokonuje się na podstawie merytorycznej oceny, uwzględniającej:

 1. Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
 2. Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 3. Ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadania publiczne.
 4.  Analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

IX. Inne ważne informacje:

 

 1. Oferenci zobowiązani są do:
  1. Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu Gminy Miasta Radomia na realizację zadania.
  2. Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018r. poz. 2057).
  3. Przedstawiania na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu dokumentów celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
  4. Kontrola, o której mowa w ust. 3, nie ogranicza prawa Gminy Miasta Radomia do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
  5. Przedłożenia Gminie Miasta Radomia przed zawarciem umowy o realizację zadania publicznego objętego konkursem umów, o których mowa w art. 11 ust. 6 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

2. Konkurs może być unieważniony jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty;
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

3. Ogłoszenie zawiera załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – wzór oferty;
 2. Załącznik Nr 2 – wzór umowy;
 3. Załącznik Nr 3 – wzór sprawozdania;

 

 

4. Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są:

 1. na stronie www.witkac.pl;  
 2. na stronie: www.bip.radom.pl - zakładka „Współpraca z NGO – Konkursy”;
 3. na stronie internetowej www.radom.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe - Dokumenty do pobrania”.
 4. w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej ul. Żeromskiego 53 p. 176 oraz pod numerem telefonu:  48 36 20 195  

 

X.  Informacja o zrealizowanych przez Gminę Miasta Radomia w roku ogłoszenia   otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:    2016r. – 299 730 zł; 2017r.  - 303 629, 40 zł; 2018r. – 303 629,40 zł; 2019r. – 318 120 zł.

 

XI. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.).
 2. Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018r. poz. 2057)
 3. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.).
 4. Rocznym Programem Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi.

                                                                                                                       

                                                                                                            

 

 

 

                                              

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama