Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 30.10.2019 do 19.11.2019 15:30
Urząd Miasta Zielona Góra
Łączny budżet 192,06 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.

Rodzaj zadania. 

1. Zadanie publiczne objęte niniejszym konkursem jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Miasto Zielona Góra i odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), zwanej dalej „ustawą”.

2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.polega na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwóch punktów na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Zielona Góra.

3. W ramach realizacji ww. zadania Miasto powierzy jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt.

4. Od 2020 r. zadaniem obligatoryjnym jest również świadczenie nieodpłatnej mediacji w każdym punkcie.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 309,w terminie do dnia 19.11.2019 r., do godz. 15.30.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Reklama