Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 30.10.2019 do 19.11.2019 15:30
Urząd Miasta Zielona Góra
Łączny budżet 192,06 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.

Rodzaj zadania.

1. Zadanie publiczne objęte niniejszym konkursem jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Miasto Zielona Góra i odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), zwanej dalej „ustawą”.

2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.polega na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwóch punktów na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Zielona Góra.

3. W ramach realizacji ww. zadania Miasto powierzy jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt.

4. Od 2020 r. zadaniem obligatoryjnym jest również świadczenie nieodpłatnej mediacji w każdym punkcie.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 309,w terminie do dnia 19.11.2019 r., do godz. 15.30.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Reklama