Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWŁ: Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"

Reklama
Nabór od 31.10.2019 do 18.11.2019 14:00
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Łączny budżet 4,639 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Niepełnosprawni
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkurs w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie prowadzony będzie w terminie od 31 października 2019 r. godz. 00:00 do 18 listopada 2019 r. godz. 14:00.

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Wnioski mogą składać:

  • Instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
  • Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
  • Podmioty lecznicze.

Typ projektu przewidziany obligatoryjnie do realizacji w ramach konkursu to:

  • rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze zdrowotnym.

Projekt jest realizowany na terenie województwa łódzkiego z wyłączeniem: Miasta Łodzi, powiatu łódzkiego wschodniego, brzezińskiego, pabianickiego, zgierskiego.

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  • otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny tych osób;
  • podmioty lecznicze w zakresie szkoleń i prowadzonego doradztwa w celu dostosowania ich do potrzeb osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Reklama