Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs RPOWŁ: Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"

Reklama
Nabór od 31.10.2019 do 18.11.2019 14:00
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Łączny budżet 4,639 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Niepełnosprawni
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkurs w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie prowadzony będzie w terminie od 31 października 2019 r. godz. 00:00 do 18 listopada 2019 r. godz. 14:00.

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Wnioski mogą składać:

  • Instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
  • Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
  • Podmioty lecznicze.

Typ projektu przewidziany obligatoryjnie do realizacji w ramach konkursu to:

  • rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze zdrowotnym.

Projekt jest realizowany na terenie województwa łódzkiego z wyłączeniem: Miasta Łodzi, powiatu łódzkiego wschodniego, brzezińskiego, pabianickiego, zgierskiego.

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  • otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny tych osób;
  • podmioty lecznicze w zakresie szkoleń i prowadzonego doradztwa w celu dostosowania ich do potrzeb osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Reklama