Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWP: Działanie 8.4 - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Reklama
Nabór od 02.12.2019 do 13.12.2019 15:30
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl
Łączny budżet 6,509 mln PLN
Do 93% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-047/19 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.4 - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Termin, od którego można składać wnioski

02.12.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

13.12.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego
  1. pracy z rodziną prowadzonej w szczególności w formie:
   • asystentury rodzinnej, poprzez zatrudnienie nowych asystentów rodziny prowadzące do zwiększenia liczby asystentów,
   • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
   • terapii i mediacji,
   • specjalistycznego wsparcia np. w formie, profilaktyki uzależnień, profilaktyki prozdrowotnej, treningów ekonomicznych, zdobywania umiejętności społecznych itp.,
   • usług dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
   • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego (w tym reprezentacja, jeśli jest niezbędna),
   • grup wsparcia i grup samopomocowych,
   • wsparcia realizowanego przez rodziny wspierające,
   • podnoszenia kompetencji rodziców, w tym rodziców adopcyjnych i zastępczych,
  2. pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego jak również wspieranie istniejących placówek w formie:
   • opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,
   • specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapie,
   • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne.
 2. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego:
  1. pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, jak również wspieranie istniejących placówek w formie:
   • opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,
   • specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapie,
   • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne.
 3. Wspieranie pieczy zastępczej w postaci:
  1. pracy z rodziną, w tym konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia, między innymi poprzez:
   • poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci w niej umieszczonych,
   • terapię rodziców naturalnych, np. w zakresie terapii dla sprawców przemocy w rodzinie itp.
  2. usług dla osób objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej w szczególności w zakresie reprezentowania dziecka, dochodzenia praw do świadczeń – zwłaszcza świadczeń alimentacyjnych,
  3. finansowania spotkań dla rodzin mających na celu m.in. wymianę ich doświadczeń, zapobiegania izolacji, np. w formie grup wsparcia i grup samopomocowych.
 4. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez:
  1. wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym kształcenia kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorek/dyrektorów i pracowników/pracownic placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego) między innymi poprzez:
   • szkolenia,
   • warsztaty,
   • doradztwo indywidualne i grupowe,
   • superwizję,
  2. poprawę dostępu do działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej poprzez między innymi finansowanie zatrudnienia nowych koordynatorów zmierzające do zwiększenia liczby koordynatorów,
  3. wspieranie restrukturyzacji placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (w celu zmniejszania liczby dzieci oraz podwyższenia wieku dzieci umieszczanych w tych placówkach).
Reklama