Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs RPOWL: Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa

Reklama
Nabór od 30.10.2019 do 22.11.2019 15:30
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
W sprawach dotyczących Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 35 363 lub 605 903 491 oraz drogą elektroniczną pod adresem punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl.
Łączny budżet 12,983 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4
20-092 Lublin

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 30-10-2019 do 22-11-2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2020r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4
20-092 Lublin
Kancelaria Ogólna – pok.216

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl.

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9, 10, 11, 12 dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

BARDZO WAŻNE!

W przypadku założenia w imieniu wnioskodawcy/beneficjenta konta w systemach informatycznych LSI2014EFS przez podmioty inne niż wnioskodawca/beneficjent, nie będzie możliwości zmiany właściciela konta w systemie lub przeniesienia wniosku/projektu z konta podmiotu zewnętrznego na konto wnioskodawcy/beneficjenta. Pozostawienie uprawnień do kont w ww. systemach informatycznych poza kontrolą wnioskodawcy/beneficjenta może uniemożliwić proces wnioskowania, negocjacji, podpisania umowy lub realizacji projektu.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w terminie określonym w pkt 1, w formie papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, niepubliczne agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego,

c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych,

d) pracodawcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy;

b) staże i/lub praktyki zawodowe;

c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy);

d) zatrudnienie subsydiowane z możliwością refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

e) wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy.

f) wspieranie mobilności zawodowej m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

Sposób i miejsce udostępnienia Regulaminu konkursu

https://wup.rpo.lubelskie.pl/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Reklama