Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa

Reklama
Nabór od 29.10.2019 do 18.11.2019 15:30
Urząd Miasta Rzeszowa
Łączny budżet 256,08 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 64,02 tys. PLN
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r., polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Rodzaj zadania i oczekiwane rezultaty
1. Zakres przedmiotowy powierzanych zadań:
1) zadanie nr 1 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2020 r. punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki oraz soboty w godz. 8.00-12.00;
2) zadanie nr 2 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2020 r. punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w budynku przy ul. Widokowej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00;
3) zadanie nr 3 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2020 r. punktu, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w budynku przy ul. Langiewicza 15, od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-15.30;
4) zadanie nr 4 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2020 r. punktu, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 16.00-20.00 oraz soboty w godz. 12.00-16.00.
2. W przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierzy się prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. W zadaniach określonych w pkt I.1.3 i I.1.4 ogłoszenia, organizacja pozarządowa może złożyć ofertę na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W sytuacji, gdy w otwartym konkursie ofert nie będzie miał zastosowania tryb wskazany w pkt I.2 ogłoszenia, oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
4. Oferty należy składać odrębnie na każdy z czterech punktów, o których mowa w pkt I.1 ogłoszenia.
5. Oczekiwane rezultaty zadania
1) Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz udzielanie nieodpłatnej mediacji, zgodnie z harmonogramem właściwym dla danego zadania, określonym w pkt. I.1 (z zastrzeżeniem pkt VI.20 ogłoszenia).
2) Zrealizowanie zadań z zakresu edukacji prawnej polegające na m.in. opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

1. Oferty należy składać osobiście:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza);
2) w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16 pok. 5
albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Rzeszowa po terminie, o którym mowa w pkt 1., nie będą brane po uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rzeszowa).

Reklama