Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa

Reklama
Nabór od 29.10.2019 do 18.11.2019 15:30
Urząd Miasta Rzeszowa
Łączny budżet 256,08 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 64,02 tys. PLN
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r., polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Rodzaj zadania i oczekiwane rezultaty
1. Zakres przedmiotowy powierzanych zadań:
1) zadanie nr 1 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2020 r. punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki oraz soboty w godz. 8.00-12.00;
2) zadanie nr 2 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2020 r. punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w budynku przy ul. Widokowej 1 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00;
3) zadanie nr 3 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2020 r. punktu, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w budynku przy ul. Langiewicza 15, od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-15.30;
4) zadanie nr 4 – prowadzenie na terenie Miasta Rzeszowa w 2020 r. punktu, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 16.00-20.00 oraz soboty w godz. 12.00-16.00.
2. W przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierzy się prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. W zadaniach określonych w pkt I.1.3 i I.1.4 ogłoszenia, organizacja pozarządowa może złożyć ofertę na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W sytuacji, gdy w otwartym konkursie ofert nie będzie miał zastosowania tryb wskazany w pkt I.2 ogłoszenia, oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
4. Oferty należy składać odrębnie na każdy z czterech punktów, o których mowa w pkt I.1 ogłoszenia.
5. Oczekiwane rezultaty zadania
1) Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz udzielanie nieodpłatnej mediacji, zgodnie z harmonogramem właściwym dla danego zadania, określonym w pkt. I.1 (z zastrzeżeniem pkt VI.20 ogłoszenia).
2) Zrealizowanie zadań z zakresu edukacji prawnej polegające na m.in. opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

1. Oferty należy składać osobiście:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza);
2) w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16 pok. 5
albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Rzeszowa po terminie, o którym mowa w pkt 1., nie będą brane po uwagę w konkursie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rzeszowa).

Reklama