Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs RPOWP: Działanie 8.5 - Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie

Reklama
Nabór od 29.10.2019 do 08.11.2019 15:30
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl
Łączny budżet 88,276 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-043/19 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.5 - Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Termin, od którego można składać wnioski

28.10.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

08.11.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w sektorze ekonomii społecznej,
 • podmioty ekonomii społecznej.

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot lub partnerstwo świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyskają taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie nie może zostać zawarta z beneficjentem, który nie przedłoży dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej zgodnie z podziałem przyjętym w ramach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, takich jak, między innymi:
  1. usługi umożliwiające uzyskanie/podniesienie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia i/lub pracy w przedsiębiorstwach społecznych i jego rozwijania,
  2. usługi polegające na dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
  3. wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  4. udzielanie wsparcia pomostowego w formie finansowej oraz w formie zindywidualizowanych usług, o których mowa w lit. a i b.,
  5. usługi polegające na podnoszeniu kwalifikacji pracowników podmiotów ekonomii społecznej,

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

88 275 859,06 PLN

Niezbędne dokumenty

Reklama