Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nabór od 29.10.2019 do 19.11.2019 15:30
Wydział Organizacji Urzędu
Łączny budżet 448,14 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 60,06 tys. do 448,14 tys. PLN
Gmina Lublin, Wydział Organizacji Urzędu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie, w formie powierzenia, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Wyłonione w drodze konkursu organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego mają zapewnić prowadzenie siedmiu punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zlokalizowanych na terenie miasta Lublin.


I. Rodzaj zadania:
1.Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.
2.Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zasady przyznawania dotacji określają następujące przepisy:
1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020), zwaną dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;
2) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zwana dalej „ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej”;
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020);
4) uchwała nr 1268/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 5489);
5) zarządzenie nr 18/11/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
6) zarządzenie nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2016 r. w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
2.W konkursie oferty mogą składać organizacje pozarządowe, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisane na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Lubelskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
3. Forma realizacji zadania, o którym mowa w pkt I: powierzenie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018 r. poz. 2057).
5.Wypełnienie części III pkt 6 formularza oferty – tabela: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” – nie jest obowiązkowe.
6.W przypadku wystąpienia wkładu własnego należy go opisać w części IV pkt 2 oferty.
7. Do oferty należy dołączyć:
1) w przypadku ubiegania się o prowadzenie punktu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej:
a) kopię decyzji Wojewody Lubelskiego o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa lubelskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta),
b) zawarte umowy z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi lub osobami, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i - ewentualnie - promesy ich zawarcia; do umów i promes należy dołączyć oświadczenia ww. osób, że w przypadku podpisania umowy z organizacją pozarządową na realizację zadania przedłożą oświadczenia, że nie zawarli i nie zawrą umowy na świadczenie takich usług w inny miejscu w terminie kolidującym z terminami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu (oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta),
c) zawarte umowy z mediatorami, o których mowa w art. 4a ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i - ewentualnie - promesy ich zawarcia, wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje mediatorów (oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta),
d) oświadczenie, że oferent, w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert (termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy) rozliczył się z dotacji przyznanych na wykonanie realizowanych zadań publicznych, wykorzystał otrzymane dotacje zgodnie z celem jej przyznania oraz nie znalazł się w sytuacji, gdy rozwiązana z nim została umowa na realizację zadania publicznego;
2) w przypadku ubiegania się o prowadzenie punktu z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
a) kopię decyzji Wojewody Lubelskiego o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa lubelskiego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta),
b) zawarte umowy z osobami, o których mowa w pkt IV ust. 2 pkt 6 lit. A i - ewentualnie - promesy ich zawarcia, wraz z zaświadczeniami o których mowa w pkt IV ust. 2 pkt 6 lit. A; do umów i promes należy dołączyć również oświadczenia ww. osób, że w przypadku podpisania umowy z organizacją pozarządową na realizację zadania przedłożą oświadczenia, że nie zawarli i nie zawrą umowy na świadczenie takich usług w inny miejscu w terminie kolidującym z terminami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu(oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta),
c) zawarte umowy z mediatorami, o których mowa w art. 4a ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i - ewentualnie - promesy ich zawarcia, wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje mediatorów (oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta),
d) oświadczenie, że oferent, w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert (termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy): rozliczył się z dotacji przyznanych na wykonanie realizowanych zadań publicznych, wykorzystał otrzymane dotacje zgodnie z celem jej przyznania oraz nie znalazł się w sytuacji, gdy rozwiązana z nim została umowa na realizację zadania publicznego;
3) dodatkowo oferent może dołączyć do oferty porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
8.Ofertę i dokumenty stanowiące załączniki do oferty muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu; jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.
9.W przypadku braków lub błędów formalnych w ofercie lub/i załącznikach do oferty, oferent może zostać wezwany przez komisję konkursową do ich uzupełnienia.
10.W przypadku dołączenia pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wys. 17 zł (od złożenia dokumentu pełnomocnictwa do akt) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495 1556 i 1751), opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000).
11.Oferty podmiotów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zalegających z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.
12. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
13.Przyznanie środków uzależnione jest od otrzymania przez miasto Lublin decyzji organów administracji rządowej w przedmiocie przyznania środków na realizację zadania, o którym mowa w pkt I.
14.Dotacje na realizację zadania, o którym mowa w pkt I, otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
15.Rozstrzygnięcie o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Lublin, w oparciu o protokół komisji konkursowej, w terminie 7 dni od daty jego przekazania.
16.Na rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 15, nie przysługuje odwołanie.
17.Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana – w takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanym opisie zadania i kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
18.Oferent może złożyć jedną ofertę na powierzenie prowadzenia nie więcej niż siedmiu punktów; oferta może być złożona na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:
1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo
2) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
19. Trzy punkty przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zaś cztery punkty na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; w przypadku gdy w konkursie nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, bądź też żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, Prezydent Miasta Lublin powierzy prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
20.Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obligatoryjnie obejmują nieodpłatną mediację.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama